Podmienky, ktoré musia byť splnené, ak plánujem žiadať o dotáciu obnov dom

Projektové energetické hodnotenie alebo energetický certifikát budovy pred obnovou rodinného domu. Súhlas a splnomocnenie udelené ostatnými spoluvlastníkmi rodinného domu.

Farebná fotodokumentácia rodinného domu pred obnovou zo všetkých svetových strán. V prípade, ak projektové energetické hodnotenie neobsahuje údaj o veku rodinného domu, žiadateľ prikladá iný dokument preukazujúci vek domu.

Nájdeme ho v týchto dokumentoch:

  • Kolaudačné rozhodnutie
  • Potvrdenie obecného/mestského úradu potvrdzujúce vek rodinného domu
  • Povolenie užívania stavby
  • Znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou, z ktorého je zrejmý rok výstavby

Rodinný dom, na obnovu ktorého má byť poskytnutý príspevok, musí byť postavený pred rokom 2013.

Slovenská agentúra Životného prostredia overí splnenie tejto podmienky z projektového energetického hodnotenia alebo energetického certifikátu budovy pred obnovou rodinného domu.

Ďalšie podmienky nájdete v Príručke pre žiadateľa.