Aká dlhá je platnosť energetického certifikátu?

Platnosť energetického certifikátu je najviac 10 rokov. Je to legislatívou určená platnosť, ktorú nie je možné ľubovoľne meniť. Ak ho potrebujete ku kolaudácii, nie je potrebné stihnúť termín napr. do 3 mesiacov ako pri iných revíziách.

Dĺžku platnosti neurčuje spracovateľ certifikátu, ale priamo registračný systém ministerstva dopravy a výstavby. Pred uplynutím určenej platnosti stratí energetický certifikát platnosť vykonaním stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť. Vtedy je potrebné vyhotoviť nový certifikát. Odborne spôsobilá osoba elektronicky doručí návrh vypracovaného energetického certifikátu do centrálnej evidencie podľa § 9 ods. 3 písm. a) pred jeho odovzdaním vlastníkovi budovy.

Nezodpovedané otázky ohľadne certifikácie budov smerujte na našich špecialistov.