Graf Kruhy

Energetický audit

Energetický audit hodnotí súčasný stav objektu a jeho energetickú náročnosť.

Ak chcete žiadať o podporu z EÚ fondov, potrebujete vyčísliť koľko emisií a energie váš projekt ušetrí a ako efektívne sa investované peniaze vrátia.

Rasťo Tvarog

S auditom od nás sú EÚ fondy na dosah Konateľ - Ing. Rastislav Tvarog

Cieľom energetického
auditu je:

Definovať najefektívnejšie úspory a navrhnúť opatrenia, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti.

Vyčísliť predpokladané investičné náklady.

Vyčísliť ekonomické prínosy navrhovaných opatrení.

Vyčísliť návratnosť investičných nákladov.

Pre koho je energeticky audit povinny?

Pokuty

Ak je pre podnik energetický audit povinný, musí splnenie preukázať zaslaním...

Ak je pre podnik energetický audit povinný, musí splnenie preukázať zaslaním záverečnej správy z auditu do monitorovacieho systému SIEA. Ak to nesplní, hrozí pokuta od 5 000 € do 30 000 €.

Každé 4 roky

Energetický audit je potrebné zrealizovať každé štyri roky.

Kontrola auditov

Energetický audítor je povinný každý rok do konca marca zaslať do...

Energetický audítor je povinný každý rok do konca marca zaslať do systému SEIA súbor údajov z každého ním vypracovaného auditu za predchádzajúci rok. Podniky zasielajú súhrnný informačný list do 30 dní od jeho vystavenia. Na vyžiadanie sú podniky povinné zaslať písomnú správu z energetického auditu SIEA.

Priebeh energetického auditu

  • Zber vstupných údajov – info o podniku, technológii, spotrebách energie za uplynulé roky, typ prevádzky podniku, zhotovenie fotodokumentácie.
  • Overenie údajov – identifikácia zariadení v podniku, stav jednotlivých objektov, funkčnosť vykurovacieho, chladiaceho systému a podobne.
  • Vyhodnotenie informácií – spracovanie zozbieraných informácií a bilancia spotrieb a detailné prepočty.
  • Návrhy na zlepšenia – energetický audit má za cieľ stanoviť relevantné energetické úspory ktoré sa podniku vrátia v primeranom čase.
  • Výsledok – energetický audit má formu písomnej správy ktorá obsahuje informácie s odporúčaniami pre objednávateľa.
Energeticky audit

Pre koho je energetický audit povinný?

Povinnosť zabezpečiť energetický audit vyplýva zo zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti. Energetický audit je povinný od 5. 12. 2015 pre všetky veľké podniky a musia ho zabezpečiť každé 4 roky.

Veľkým podnikom sa pre účely tohto zákona rozumie podnik, ktorý zamestnáva viac ako 250 zamestnancov alebo ročný obrat podniku presahuje 50 mil. EUR.

Malý a stredný podnik ktorý modernizuje svoju prevádzku z hľadiska energetickej efektívnosti so spolufinancovaním z EU fondov potrebuje energetickým auditom preukázať rozsah dosiahnuteľných energetických úspor a efektívnosť vynaložených prostriedkov.

Obec ktorá chce modernizovať svoje objekty so spolufinancovaním z EU fondov je povinná dať spracovať energetický audit, ktorý zhodnotí rozsah energetických úspor a efektívne vynaloženie finančných prostriedkov.

Nezáväzný dopyt

Radi Vám ušijeme cenovú ponuku na mieru.

Nezáväzný dopyt

Energetický audit pre dotácie a fondy!

Ste obec, mesto, VÚC, štátna alebo verejná správa, či univerzita? Prípadne ste malý, stredný, či dokonca veľký podnik? Obnovte svoje objekty!

Jednou z podmienok pre získanie dotácií z podporných programov zameraných na zvyšovanie energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie je vypracovanie energetického auditu.

Výhody auditu

Tím odborníkov.

Desiatky spokojných zákazníkov.

Vypracujeme vám energetický audit spoľahlivo a za výhodnú cenu.

Cenovú ponuku získate od nás zdarma.

Komplexná obhliadka ako súčasť projektu.

Zhodnotíte súčasný stav svojho objektu a jeho energetickú náročnosť.

Zvýšite energetickú efektívnosť svojho objektu.

Získate návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti vášho objektu.

Získate informácie o ekonomickom prínose energetických úspor a návratnosti investície.

Splníte si legislatívnu povinnosť a tým predídete zbytočnej finančnej pokute.

Energetický audit je základný kameň energetických úspor v každom podniku.

Energetické úspory je možné vykonávať rôznymi spôsobmi. Ak však chcete šetriť efektívne, práve energetický audit vám povie čo sa najviac oplatí. Energetický audit zistí a prehľadne znázorní aké sú vaše možnosti.

Podľa kvalitne spracovaného energetického auditu môžete plánovať vaše úsporné opatrenia postupne, ale zároveň premyslene, tak aby sa dosiahol požadovaný cieľ. Energetický audit je zároveň povinnosť.

Veľké podniky musia spracovať energetický audit raz za 4 roky. Ak sa však rozhodnú zrealizovať opatrenia navrhnuté v energetickom audite, povinnosť sa zmení na výhodu a investícia sa mnohonásobne vráti.

TIP PRE VÁS

Spolu s inými službami od nás je energetický audit ešte výhodnejší!

Chcem energetický audit alebo

Volajte +421 911 640 055