Energetický audit ako súčasť žiadosti o preplatenie poukážky pre bytové domy zo Zelenej domácnostiam

Energetický audit

Čítanie za menej ako 5 minút.

 

Koncom januára Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila aktualizované podmienky Zelenej domácnostiam.

V novom projekte budú môcť bytové domy požiadať nielen o poukážky na slnečné kolektory a kotly na biomasu, ale aj na tepelné čerpadlá a fotovoltické panely

Ide o štyri druhy zariadení, ktoré bytovým domom pomôžu znížiť náklady na energiu.

Súčasťou žiadosti o preplatenie poukážky musí byť energetický audit s predpísanými náležitosťami

V ňom musí byť uvedené množstvo využiteľnej energie vyrobenej v zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie a odporúčaný výkon zariadenia so zohľadnením potenciálu úspor v budove. 

Predovšetkým s fotovoltickými inštaláciami súvisí nová zásadná podmienka, že odporúčaný výkon má byť navrhnutý tak, aby sa minimálne 80 % vyrobenej energie spotrebovalo v bytovom dome.

 

Bytový dom musí byť evidovaný v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky.

Výška podpory je podobne ako v minulosti naviazaná na inštalovaný výkon zariadení, pričom maximálny podporovaný výkon závisí od počtu bytov.

Malým zariadením v bytových domoch je zariadenie na výrobu elektriny pokrývajúce potrebu elektriny v budove a na výrobu tepla v budove pokrývajúce potrebu energie pre budovu užívanú fyzickými osobami na bývanie, maximálne však do výkonu 1 MW.

Inštaláciu v bytových domoch, podobne ako pri rodinných domoch, musí vykonať oprávnený zhotoviteľ a inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr v termíne podania žiadosti o preplatenie poukážky.

Oprávneným subjektom na poskytnutie príspevku je spoločenstvo vlastníkov bytov alebo vlastníci zastúpení správcom

Pomoc je určená iba pre domácnosti, preto bytový dom ani žiaden byt alebo nebytový priestor nesmú byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby, s výnimkou právnickej osoby, ktorou je obec alebo vyšší územný celok.

Cieľom Programu Slovensko, z ktorého je projekt Zelená domácnostiam financovaný, nie je len zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov energie, ale aj zohľadňovať princíp prvoradosti energetickej efektívnosti.

 

V bytovom dome pripojenom na systém centralizovaného zásobovania teplom nemôže dôjsť inštaláciou zariadenia k porušeniu podmienok skončenia odberu tepla podľa §20 Zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike.

Domácnosti si už môžu nechať zariadenia inštalovať, ale aktuálne žiadosti o poukážku bude možné registrovať až v prvom štvrťroku 2024, kedy sa spustí nový informačný systém a začnú sa vydávať a preplácať poukážky.

Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 milióna eur z európskych a národných zdrojov.

Zdroj: zelenadomacnostiam.sk

Vypracujeme Vám energetický audit na mieru.

Chcem energetický audit
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články