Aké sú podmienky na recykláciu stavebného odpadu z Plánu obnovy?

V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom Európskej Únie o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie zabezpečia subjekty vykonávajúce obnovu rodinného domu, aby aspoň 70 % hmotnosti nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu vyprodukovaného na stavenisku, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.

Splnenie tejto podmienky sa v súvislosti s posudzovaním žiadosti preukazuje čestným vyhlásením vo formulári žiadosti a následne po zrealizovaní obnovy rodinného domu príslušnými dokladmi predloženými spolu so žiadosťou o platbu.

Slovenská agentúra pre životné prostredie overuje splnenie podmienky po podpise zmluvy.

 

V prípade, že bola obnova rodinného domu realizovaná dodávateľsky, predkladá sa jeden alebo kombinácia dokumentov (ako príloha preberacieho protokolu):

Potvrdenie od dodávateľskej firmy stavebných prác o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z demolácií osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi a/alebo
Vyjadrenie dodávateľskej firmy stavebných prác, že množstvo stavebných odpadov bolo počas realizácie minimalizované a nakladanie s ním prebiehalo v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

Vzor preberacieho protokolu a príklady jeho príloh sú zverejnené na www.obnovdom.sk.

V prípade, že je obnova rodinného domu realizovaná svojpomocne, predkladajú sa tieto dokumenty:

Potvrdenie zberného dvora o odovzdaní drobného stavebného odpadu do systému podľa platného VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom.
Potvrdenie o odovzdaní drobného stavebného odpadu do systému podľa platného VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom – doklad vystavený poverenou osobou v obci v prípade, že obec nemá zberný dvor a zber drobného stavebného odpadu sa realizuje kalendárovým zberom.
Čestné vyhlásenie, že prijímateľ predišiel vzniku odpadu spolu s opisom spôsobu, akým boli stavebné prvky, resp. iný vhodný materiál použitý spolu s fotodokumentáciou preukazujúcou spôsob využitia týchto materiálov.
Čestné vyhlásenie prijímateľa opisujúce spôsob nakladania s drobným stavebným odpadom odlišným od bodov 1 až 3.

Príklady dokladov uvedených pod bodmi 1 až 4 sú zverejnené na www.obnovdom.sk.