Kto a ako sa bude stanovovať úspora primárnej energie rodinného domu?

Toto upravuje Vyhláška 364/2012 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V jej zmysle určí výšku úspory primárnej energie energetický certifikátor alebo projektant, evidovaný v registri oprávnených osôb, vedenom Slovenskou komorou stavených inžinierov.

Dosiahnutie úspor primárnej energie na úrovni minimálne 30 % overí Slovenská agentúra životného prostredia porovnaním hodnoty potreby primárnej energie (globálneho ukazovateľa) pred obnovou z projektového energetického hodnotenia, resp. z energetického certifikátu spracovaného pred obnovou rodinného domu (žiadateľ predkladá projektové energetické hodnotenie, resp. energetický certifikát pred obnovou ako prílohu žiadosti) a hodnoty primárnej energie (globálneho ukazovateľa) po obnove rodinného domu v energetickom certifikáte v zmysle zákona o energetickom projektovom hodnotení.

Úspora predstavuje rozdiel hodnoty globálneho ukazovateľa primárnej energie pred obnovou rodinného domu (kWh/m2.a) a hodnoty globálneho ukazovateľa primárnej energie po obnove rodinného domu (kWh/m2.a), pričom dosiahnutá úspora primárnej energie je vyjadrená v %.

Súčasťou obnovy rodinného domu musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A, pričom za oprávnené nie sú považované opatrenia zo skupiny A, ktoré sa viažu na vybudovanie nadstavby alebo prístavby, ani zobytnenia podkrovia alebo suterénu. Opatrenia zo skupiny B sú voliteľné.