Kto môže vydať energetický certifikát?

Vydanie energetického certifikátu je dôležitým krokom v procese kolaudácie novostavieb, ako sú rodinné domy. Energetický certifikát môže vydať iba odborne spôsobilá osoba s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti. Na Slovensku je takúto certifikáciu oprávnená vykonávať osoba, ktorá získala osvedčenie od Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI).

Predpoklady pre vykonanie energetickej certifikácie

Pred začatím procesu energetickej certifikácie by mal byť rodinný dom úplne dokončený. To zahŕňa kompletizáciu zateplenia obalových konštrukcií a inštaláciu všetkých potrebných technologických zariadení. Tieto kroky zabezpečia, že dom je pripravený na hodnotenie a spĺňa všetky normy pre energetickú efektívnosť.

 

Vplyv energetického certifikátu na kolaudačné rozhodnutie

Energetický certifikát je kľúčovým dokumentom, ktorý predkladajú majitelia budov stavebnému úradu v procese získavania kolaudačného rozhodnutia. Tento certifikát preukazuje, že stavba spĺňa všetky požiadavky na energetickú efektívnosť, čo je nevyhnutné pre úspešné dokončenie kolaudácie.