Kto môže byť oprávneným žiadateľom dotácie z Plánu obnovy?

Oprávneným žiadateľom je fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto podmienky dotácie na dom:

A.) Je:

  • vlastníkom
  • bezpodielovým spoluvlastníkom a má udelený súhlas a splnomocnenie manželom/-kou na predloženie žiadosti
  • podielovým spoluvlastníkom a má udelený súhlas a splnomocnenie ostatnými podielovými spoluvlastníkmi na predloženie žiadosti

Žiadateľ musí zostať vlastníkom alebo spoluvlastníkom minimálne od predloženia žiadosti až do momentu nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí príspevkov z mechanizmu.

Podielovým spoluvlastníkom rodinného domu nesmie byť právnická osoba.

B.) Je bezúhonná. Podmienka bezúhonnosti sa vzťahuje na všetkých spoluvlastníkov.

V prípade, že žiadosť predkladá jeden z bezpodielových spoluvlastníkov rodinného domu, vo formulári žiadosti v rámci identifikácie žiadateľa vyberá možnosť „bezpodielový spoluvlastník“ a v rámci prílohy žiadosti predloží aj plnomocenstvo (s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa) pre druhého bezpodielového spoluvlastníka rodinného domu – splnomocnenca (manžela, resp. manželky) na zastupovanie bezpodielového spoluvlastníka pri predložením žiadosti (a ďalších úkonoch súvisiacich s vyplatením príspevku). Odporúčaný vzor plnomocenstva je zverejnený na www.obnovdom.sk.