Môžem žiadať o dotáciu na dom, ak som už v minulosti čerpal finančné prostriedky z iných verejných zdrojov?

Na projekt, ani na žiadnu jeho časť nemohol byť v minulosti vyplatený finančný príspevok z iných verejných zdrojov, ani schválený, resp. zmluvne viazaný z iných zdrojov, ktorý by predstavoval duplicitné financovanie opatrenia. Uvedené sa netýka vlastných zdrojov prijímateľa.

V prípade súbehu realizácie opatrení financovaných aj z iných zdrojov EÚ, Slovenská agentúra životného prostredia určí výšku dosiahnutej úspory bez prispenia takýchto zdrojov.

Na obnovu rodinného domu je možné poskytnúť príspevok len raz, a to bez ohľadu na to, kto o poskytnutie prostriedkov žiada, resp. aké opatrenia sú súčasťou projektu.

Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky čestným vyhlásením vo formulári žiadosti aj žiadosti o príspevok po zrealizovaní obnovy rodinného domu.