Časová oprávnenosť poskytnutia príspevku

Poskytnutie príspevku v rámci tejto výzvy sa vzťahuje výlučne na opatrenia a sprievodnú dokumentáciu, ktorých realizácia začala najskôr 1. februára 2020. Realizácia projektu musí byť ukončená do 10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu, najneskôr však do 31. marca 2026. 

Slovenská agentúra životného prostredia môže na základe riadne odôvodnenej žiadosti predĺžiť lehotu o 6 mesiacov na ukončenie realizácie projektu. V prípade, že obnova rodinného domu zahŕňa aj investície, ktoré nie sú v rámci Výzvy podporované a ich ukončenie má priamy vplyv na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby, projekt sa považuje za ukončený až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby. 

Časová oprávnenosť je posudzovaná až v rámci administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu. Bližšie informácie sú uvedené v Príručke pre prijímateľa.