Základné požiadavky pre žiadateľa o dotáciu na dom

Základné požiadavky pre žiadateľa o dotáciu na dom nájdete vždy v aktuálnej Príručke pre žiadateľa. Je dôležité, aby ste mali naštudovanú každú výzvy, do ktorej ste sa zapojili. Ak máte akékoľvek nejasnosti, neváhajte sa obrátiť na regionálnu pobočku Slovenskej agentúry životného prostredia. Môžete sa tak stať úspešným žiadateľom, keď nepodceníte akýkoľvek požadovaný krok.

Za žiadateľa sa považujú všetci spoluvlastníci rodinného domu, čo je jedna zo základných požiadaviek dotácie na dom. Spoluvlastník domu, ktorý žiadosť predkladá je označený pre potreby podania žiadosti ako hlavný žiadateľ. O dotáciu na dom môže žiadať občan členského štátu EÚ, ktorý je vlastníkom alebo spoluvlastníkom domu.

Musí mať trvalý pobyt v dome, na ktorý sa žiada dotácia. Ak hlavný žiadateľ nemá trvalý pobyt v dome, podmienka je splnená, ak má aspoň jeden so spoluvlastníkov trvalý pobyt v danom dome. Každý zo spoluvlastníkov musí byť občan členského štátu EU, inak nie je možné o dotáciu žiadať. Vlastník ani žiaden spoluvlastník objektu nemohol byť v minulosti odsúdený za podvod. Vlastník ani žiaden spoluvlastník objektu nemôže mať nedoplatky na daniach, dlh v sociálnej poisťovni, či v zdravotnej poisťovni a nemôže byť ani v exekúcii.

Žiadateľ musí mať notársky overený súhlas od všetkých spoluvlastníkov, že súhlasia s podaním žiadosti o dotáciu. Žiadateľ musí byť vlastníkom nehnuteľnosti až do doby vyplatenia dotácie a na liste vlastníctva je evidovaná ako „rodinný dom“. Je v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte budovy pred obnovou zatriedený ako rodinný dom. Rodinný dom bol postavený pred rokom 2013.