Kedy je požadovaný energetický certifikát podľa zákona?

Energetický certifikát je podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov nevyhnutný v nasledujúcich prípadoch:

Začiatok kolaudačného konaniaJe potrebné predložiť energetický certifikát pri začatí kolaudačného konania pre novostavby alebo existujúce budovy, ktoré prešli významnou obnovou, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.
Zánik platnosti certifikátuV prípade, že platnosť existujúceho energetického certifikátu zanikne kvôli stavebným úpravám ovplyvňujúcim energetickú hospodárnosť budovy, je potrebné získať nový certifikát do dvoch mesiacov od dátumu zániku.
Uzavretie zmluvyEnergetický certifikát musí byť k dispozícii v deň uzatvorenia zmluvy o predaji alebo nájme budovy, alebo jej samostatnej časti.