Výšky príspevku na obnovu rodinného domu

Výška príspevku poskytovaného v rámci tejto výzvy neprekročí 15 000 EUR v prípade, že obnovou rodinného domu sa dosiahne úspora primárnej energie v rozsahu 30-60% oproti stavu pred obnovou rodinného domu. Alebo 19 000 EUR v prípade, že obnovou rodinného domu sa dosiahne úspora primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou. 

A zároveň 80 % celkových oprávnených výdavkov v prípade predloženia žiadosti o platbu s povinnými prílohami do 31. októbra 2024 alebo 75 % celkových oprávnených výdavkov v prípade predloženia žiadosti o platbu s povinnými prílohami po 31. októbri 2024

Spôsob vyčíslenia celkových oprávnených výdavkov je uvedený v Príručky pre žiadateľa (str. 17 - 19). Maximálna výška príspevku 19 000 EUR je uvedená v žiadosti a bude v prípade, že žiadosť splní všetky podmienky overované pred uzavretím zmluvy automaticky uvedená aj v zmluve o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu. 

Výška skutočne vyplateného príspevku bude vypočítaná podľa prijímateľom preukázaných zrealizovaných opatrení na obnovu rodinného domu a sprievodnej dokumentácie v rozsahu, v akom je financovaná v rámci projektu. Informácie o možnosti podať námietky, postupoch pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu a postupoch pri zmenách alebo zrušení výzvy sú uvedené v kapitolách 6 až 8 Príručky pre žiadateľa.