Energetický certifikát vs. projektové hodnotenie

Projektové hodnotenia

Čítanie za menej ako 10 minút.

Viete aký je rozdiel medzi energetickým certifikátom (ECB) a projektovým hodnotením (PEH)? 

Pre ujasnenie si prečítajte nasledujúcich pár riadkov.

V snahe identifikovať a zlepšiť energetické vlastnosti budov sa využívajú nástroje ako energetický certifikát a projektové hodnotenie

Hoci sa môžu zdať podobné, majú odlišné účely a vykonávajú sa v rôznych fázach procesu. 

V nasledujúcej časti sa bližšie pozrieme na každý z týchto nástrojov a vysvetlíme ich rozdiely.

Energetický certifikát 

Energetický certifikát budovy je osvedčenie o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy

Z energetického certifikátu je možné usúdiť, či budova spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť alebo nespĺňa. 

Pomáha identifikovať oblasti, kde je možné zlepšiť energetickú účinnosť. 

Na Slovensku je energetický certifikát potrebný pri predaji a prenájme budovy.  

Zároveň je dôležitým dokumentom pri žiadosti o dotáciu z Plánu obnovy pred začatím rekonštrukcie a na konci realizácie obnovy.

Pre účely tejto výzvy musí energetický certifikát obsahovať posúdenie pôvodného, ako aj navrhovaného stavu na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, vrátane výpočtu potenciálnych úspor primárnej energie v %.

Spracovateľom energetického certifikátu musí byť odborne spôsobilá osoba pre tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov, evidovaná v registri oprávnených osôb, vedenom Slovenskou komorou stavených inžinierov.

Pre vlastníkov a nájomcov budov je potrebný z viacerých dôvodov. Prvým dôvodom je poskytnutie prehľadu o energetickej efektívnosti budovy a identifikovanie oblastí s potenciálom na zlepšenie

Tieto informácie môžu slúžiť ako nástroj pre investície do energeticky efektívnych opatrení a znižovanie nákladov na energiu. Energetický certifikát budovy tiež môže zvýšiť hodnotu budovy a atraktivitu pre potenciálnych kupcov alebo nájomcov.

Energetický certifikát obsahuje rôzne informácie o budove, jej energetickej náročnosti a energetickej efektívnosti. Medzi tieto informácie patria údaje o spotrebe energie na vykurovanie, chladenie, prípravu teplej vody a osvetlenie

Obsahuje aj hodnotenie energetickej efektívnosti budovy na základe škály od A (najefektívnejšie) po G (najmenej efektívne) alebo hodnotenia v kWh/m² ročne.
 

 

Projektové hodnotenie 

Projektové hodnotenie vyladí váš projekt, tak aby bol návrh energeticky hospodárny a nepredražila sa výstavba. Projekt sa mení jednoducho, postavený dom už veľmi ťažko.

Projektové hodnotenie sa preto vykonáva v počiatočnej fáze pred výstavbou, keď sa skúma potenciál budovy a preskúmavajú sa možnosti implementácie energeticky efektívnych opatrení.

Dobre spracované projektové hodnotenie Vám ukáže optimálnu cestu a spočíta ako na tom sú Vaše energetické predstavy.  Niekedy lacná technológia a lacný postup výstavby, tak predražia celkovú výstavbu, že sa vôbec neoplatia.

Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti môže byť v rozsahu dvoch strán ale aj 20 strán.

Je tiež vhodné vykonať projektové hodnotenie pri významných rekonštrukciách alebo modernizáciách budovy, kedy je potrebné zhodnotiť a optimalizovať energetické aspekty projektu.

V rámci dotácie z Plánu obnovy ním môžete vyčísliť počiatočný stav spätne. ak ste pred rekonštrukciou zabudli na energetický certifikát.

Proces projektového hodnotenia zahŕňa zbieranie vstupných údajov o budove, analyzovanie energetickej efektívnosti, posúdenie súčasného stavu a vyhodnotenie možností zlepšenia. 

 

Rozdiely medzi nástrojmi

Energetický certifikát sa zameriava na poskytnutie informácií o energetickom výkone budovy a porovnateľnosti s inými objektmi.

Zároveň  poskytuje informácie o spotrebe energie na vykurovanie, chladenie, prípravu teplej vody a osvetlenie.

Jeho hlavným účelom je hodnotiť súčasný stav a identifikovať oblasti na zlepšenie. Energetický certifikát budovy sa vykonáva v špecifických situáciách, ako je predaj alebo prenájom budovy.

Pri dotácii z Plánu obnovy sa vyhotovuje pred rekonštrukciou a po rekonštrukcii budovy ako dva samostatné dokumenty.

Na druhej strane, projektové hodnotenie sa zaoberá skúmaním a hodnotením energetických možností v rámci plánu.

Jeho účelom je navrhnúť konkrétne opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti a zníženie spotreby energie. Projektové hodnotenie sa vykonáva pred výstavbou a môže sa vykonávať aj počas realizácie projektu.

Pri dotácii z Plánu obnovy sa vyhotovuje vtedy, keď sa pozabudlo na energetický certifikát pred rekonštrukciou rodinného domu a je potrebné spätne vyhodnotiť úsporu primárnej energie.

Obsah projektového hodnotenia zahŕňa zhodnotenie energetických systémov, identifikáciu slabých miest a navrhnutie opatrení na zlepšenie. Zároveň obsahuje technické zhodnotenie navrhovaných opatrení.

Oba nástroje majú svoje vlastné výhody a prispievajú k zvýšeniu energetickej efektívnosti a zníženiu nákladov na energiu pre budovy a ich vlastníkov.
 

Synergia nástrojov

Kombinácia energetického certifikátu budovy a projektového hodnotenia prináša synergický efekt a poskytuje komplexnejší pohľad na energetickú efektívnosť budovy.

Projektové hodnotenie využíva informácie z projektu ako východiskový bod a dopĺňa ich o analýzu a navrhované opatrenia. Energetický certifikát budovy poskytuje základné informácie o skutočnom energetickom stave budovy, ktoré sú potrebné pre zatriedenie budovy do energetickej triedy

Projektové hodnotenie a energetický certifikát budovy poskytujú konkrétne odporúčania a stratégie na zlepšenie energetickej efektívnosti.

V prvom prípade vo fáze projektu a v druhom prípade vo fáze pred dokončením výstavby.

Spolupráca medzi týmito nástrojmi umožňuje vlastníkom a správcom budov lepšie porozumieť jej energetickým vlastnostiam od fázy projektu až po koniec výstavby a identifikovať tak možnosti zlepšenia a prijať opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti a zníženie nákladov na energiu.

Nešetrite na projektovom hodnotení energetickej hospodárnosti pár desiatok eur, šetrite radšej na výstavbe tisíce eur.

Správny návrh vám to umožní.

Naši energetický špecialisti sú tu pre Vás už 15 rokov, aby Vám vypracovali energetický certifikát alebo projektové hodnotenie na mieru. 

Vypracujeme Vám projektové hodnotenie na mieru.

Chcem projektové hodnotenie
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články