Projektová dokumentácia: čo o nej potrebujete vedieť

Projektové hodnotenia

 

Plánujete stavať? Pri plánovaní a realizácii každého stavebného projektu je kľúčovým prvkom projektová dokumentácia. Čo to presne je a prečo je taká dôležitá? V tomto článku vám odhalíme všetko, čo potrebujete vedieť o projektovej dokumentácii, aby ste mohli viesť váš projekt k úspechu a bez zbytočných komplikácii.

Čo je projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia je súbor dokumentov, ktoré obsahujú informácie a plány týkajúce sa konkrétneho projektu. Jej hlavným cieľom je poskytnúť jasné usmernenia a pokyny pre všetkých účastníkov projektu. Na základe týchto dokumentov stavebný úrad udelí stavebné povolenie.

Stupne projektovej dokumentácie

 1.  Štúdia uskutočniteľnosti: Poskytuje analýzu a zhodnotenie možností a rizík spojených s plánovaným projektom, čím pomáha pri rozhodovaní o jeho realizácii.
 2.  Stavebný zámer: Obsahuje detailný popis plánovaného stavebného projektu vrátane jeho účelu, rozsahu a predpokladaných nákladov.
 3.  DÚR – Dokumentácia pre územné rozhodnutie: Slúži na získanie územného rozhodnutia, ktoré potvrdzuje schválenie plánovaného stavebného zámeru v súlade s platnými predpismi a reguláciami.
 4.  DSP – Dokumentácia pre stavebné povolenie: Obsahuje kompletné informácie o plánovanom projekte a slúži na získanie oficiálneho stavebného povolenia od príslušných orgánov.
 5.  DRS – Dokumentácia pre realizáciu stavby: Poskytuje podrobné plány a špecifikácie potrebné pre samotnú realizáciu stavebného projektu podľa schválených plánov. 
 6.  DSRS – Dokumentácia skutočnej realizácie stavby: Obsahuje dokumentáciu a záznamy o skutočnom priebehu a výsledku realizácie stavby, vrátane prípadných zmien a úprav. 

Funkcie projektovej dokumentácie

Funkcie projektových dokumentácií sú mnohostranné a zohrávajú kľúčovú úlohu v riadení a úspešnom dokončení projektu. Medzi ich hlavné funkcie patria:

 • Ujasňujúce usmernenia: Poskytujú jasné usmernenia a štruktúrované informácie tímom pracujúcim na projekte.
 • Komunikácia: Slúžia ako nástroj pre efektívnu komunikáciu medzi členmi tímu, klientmi a ďalšími zainteresovanými stranami.
 • Plánovanie: Pomáhajú pri plánovaní a koordinácii činností projektu, vrátane časového plánovania a alokácie zdrojov.
 • Monitorovanie a kontrola: Umožňujú monitorovanie pokroku projektu a kontrolu dodržiavania stanovených cieľov a termínov.
 • Záznamy a dokumentácia: Slúžia ako záznamy o všetkých aspektoch projektu, vrátane rozhodnutí, zmien a riešení problémov.

Tieto funkcie spoločne prispievajú k úspešnému riadeniu projektu a zabezpečujú jeho efektívne a kvalitné vykonanie.

zdroj: Freepik

 

Obsah projektovej dokumentácie

Obsah projektovej dokumentácie domu je rozsiahly a zahrňuje široké spektrum informácií a dokumentov, ktoré sú nevyhnutné pre presné plánovanie a realizáciu stavby.

Medzi kľúčové súčasti projektovej dokumentácie patria:

 • Architektonické plány a výkresy.  Tieto dokumenty zahŕňajú pôdorysy, pohľady a iné výkresy, ktoré ilustrujú rozloženie a vzhľad budovy zo všetkých strán.
 • Technické špecifikácie a popisy. Zabezpečujú presné definovanie požiadaviek a štandardov, ktoré musia byť splnené.
 • Inžinierske výpočty a analýzy. Zahŕňajú technické výpočty a analýzy, ktoré sú nevyhnutné pre navrhovanie a dimenzovanie rôznych inžinierskych systémov a konštrukcií. 
 • Kvalifikačné dokumenty a licencie. Dokumenty potvrdzujúce kvalifikáciu a oprávnenie osôb alebo spoločností zapojených do projektu. 
 • Ďalšie relevantné informácie a dokumenty, ako sú environmentálne posudky, geotechnické správy, plány bezpečnosti a zdravia pri práci a iné.

Celkový obsah projektovej dokumentácie je prispôsobený konkrétnym požiadavkám a charakteristikám každého stavebného projektu a zohľadňuje potreby všetkých zainteresovaných strán. Jeho kompletnosť a presnosť sú kľúčové pre úspešný priebeh projektu.

zdroj: Freepik


Dôsledky neúplnej projektovej dokumentácie

Je nevyhnutné, aby projektová dokumentácia bola správne pripravená a kompletná pred začatím realizácie stavby. Tým sa minimalizujú riziká a zaisťuje sa úspešný priebeh projektu pre stavebné povolenie so zachovaním kvality, bezpečnosti a dodržaním rozpočtu a harmonogramu. Medzi najčastejšie dôsledky neúplnej projektovej dokumentácie patrí:

 • Zvýšenie nákladov a oneskorenie projektu. Nejasnosti alebo chýbajúce informácie vedú k neefektívnemu využívaniu zdrojov, neúplnému plánovaniu a následnému zvýšeniu nákladov a oneskoreniam v realizácii projektu.
 • Právne komplikácie a sankcie. Ak nie sú jasne definované povinnosti a zodpovednosti zainteresovaných strán, môže to viesť k súdnym sporom, pokutám alebo iným sankciám.
 • Negatívne vplyvy na kvalitu a bezpečnosť stavby.  Ak nie sú v dokumentácii jasne definované technické špecifikácie a bezpečnostné normy.
 • Nižšia energetická trieda. Jedným z najdôležitejších hľadísk je určite energetická trieda. Dôležitý je hlavne vhodný výber materiálov spojených práve s nižšími nákladmi na energie, ako aj výber úsporného zdroja tepla či rekuperácie. V súčasnosti je v energetickom certifikáte pre novostavby povinnosť dosiahnuť energetickú triedu A0.
 • Dodatočné zmeny projektu. Majú vplyv na na celkovú cenu projektu, ktorá sa určite navýši.

Dôležitosť správnej dokumentácie 

Projektová dokumentácia domu je nevyhnutnou súčasťou každého úspešného stavebného projektu. Predstavuje základný kameň, na ktorom stojí celý proces plánovania, navrhovania a realizácie stavby.

Na Slovensku platí voľná tvorba cien projektovej dokumentácie. Typové projekty rodinných domov sú lacnejšie, ale prípadné zmeny projekt rýchlo predražia. Odporúčame, aby ste si skontrolovali, čo všetko daná suma zahŕňa, aby ste zbytočne nepreplatili a neboli neskôr prekvapení, že sú v nej zahrnuté len určité profesie alebo chýbajú určité legislatívne požiadavky.  Robili sme si prieskum a cena projektovej dokumentácie pre domy na mieru sa pohybuje od 3 800 eur. Typové projekty sú o niečo lacnejšie od 1 450 eur.

Správna projektová dokumentácia spočíva nielen v tom, že zabezpečuje dodržiavanie predpisov a štandardov, ale aj v tom, že podporuje zvyšovanie kvality a efektívnosti stavieb. S touto pevnou základňou je možné dosiahnuť úspech vo všetkých fázach projektu a zabezpečiť, že každá stavba je dokončená s vysokou kvalitou a spokojnosťou všetkých zúčastnených strán. A navyše netreba zabúdať, že na papieri sa veci menia a upravujú omnoho jednoduchšie a lacnejšie ako potom pri samotnej stavbe, ak už je niečo zle postavené.

Vypracujeme Vám projektové hodnotenie na mieru.

Chcem projektové hodnotenie
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články