Geotermálna energia ako zdroj energie vo svete

Energetický audit

Čítanie za menej ako 12 minút.


Geotermálna energia je jedným z najstarších foriem obnoviteľnej energie, ktorá sa stala zdrojom záujmu kvôli svojmu potenciálu poskytnúť udržateľné a ekologicky prijateľné riešenia pre energetické potreby. 

Jej využívanie sa stalo súčasťou energetického mixu mnohých krajín a zohráva kľúčovú úlohu pri snahách o zníženie emisií skleníkových plynov. 

V našom článku preskúmame pôvod a vývoj geotermálnej energie, jej výhody a nevýhody a pohľad na jej využitie vo svete, vrátane fascinujúcich skutočností ako napríklad najhlbší využívaný geotermálny vrt a zaujímavosti o slávnych horúcich prameňoch v Yellowstone.

PÔVOD GEOTERMÁLNEJ ENERGIE 

Geotermálna energia, ktorá využíva teplo uložené vo vnútri Zeme, je v súčasnosti dôležitou a ekologicky prijateľnou formou obnoviteľnej energie.

Jej história a vývoj sú pozoruhodné a mnohí si nevedia predstaviť moderný energetický sektor bez tejto dôležitej zložky.

História využitia geotermálnej energie siaha až do vzdialenej minulosti. Už staroveké civilizácie, ako boli Rímska ríša, Čína a Grécko, využívali geotermálnu energiu na kúrenie a liečebné účely

Prvým verejným geotermálnym vykurovacím systémom bol systém vybudovaný v roku 1892 v meste Boise, Idaho, v Spojených štátoch. 

Počas 20. storočia sa postupne zvyšoval záujem o využitie geotermálnej energie a začala sa vyvíjať aj technológia na jej efektívne využitie. 

V súčasnosti je geotermálna energia využívaná na celom svete a je súčasťou mnohých energetických stratégií krajín, ktoré sa snažia diverzifikovať svoj energetický mix.
 

 

SPÔSOBY VYUŽITIA GEOTERMÁLNEJ ENERGIE

Využitie geotermálnej energie môže byť rozdelené do dvoch hlavných kategórií - výroba tepla a výroba elektriny. 

Pri výrobe tepla je geotermálna energia využívaná na kúrenie a výrobu teplej vody pre domácnosti a priemyselné účely. Tento proces sa často využíva v oblastiach s vysokoteplotnými zdrojmi, kde geotermálna voda prirodzene vychádza na povrch. 

Na druhej strane, pri výrobe elektriny je geotermálna energia využívaná na poháňanie turbín, čo vytvára elektrickú energiu. Tento proces je bežnejší v regiónoch so sopečnou činnosťou alebo s geotermálnymi prameňmi, ktoré sú schopné produkovať dostatočné množstvo pary na pohon turbín.

V súčasnosti prebieha výskum a vývoj nových technológií, ktoré umožňujú efektívnejšie využitie geotermálnej energie a znižujú tak náklady na jej získavanie. 

S rastúcim dôrazom na ekologickú udržateľnosť a obnoviteľné zdroje energie sa očakáva, že geotermálna energia bude mať ešte významnejšiu úlohu v globálnom energetickom sektore v nasledujúcich desaťročiach.

VÝHODY A NEVÝHODY GEOTERMÁLNEJ ENERGIE

Geotermálna energia má svoje výhody a nevýhody, ktoré ovplyvňujú jej celkové využitie a udržateľnosť.

VÝHODY 

• nízke emisie skleníkových plynov
• nízke prevádzkové náklady
• dostupnosť zdrojov
• diverzifikácia energetického mixu

NEVÝHODY

• vysoké vstupné náklady
• obmedzené možnosti využitia
• environmentálne obavy

Pri presadzovaní geotermálnej energie je preto dôležité zvážiť a riadiť sa týmito výhodami a nevýhodami, aby sa dosiahlo vyvážené a udržateľné využitie tohto zdroja obnoviteľnej energie. 

 

POTENCIÁL PRE MIESTNU EKONOMIKU

Geotermálna energia má významný potenciál pre miestnu ekonomiku a dlhodobú udržateľnosť, čo môže prispieť k rôznorodým oblastiam vrátane ekonomiky, životného prostredia a spoločenského rozvoja. 

Tu je niekoľko faktorov, ktoré zdôrazňujú jej potenciál:

Rozvoj miestneho hospodárstva

• Vytváranie pracovných miest
• Rozvoj priemyslu a služieb

Dlhodobá udržateľnosť

• Nízke emisie a environmentálna udržateľnosť
• Diverzifikácia zdrojov energie
• Stimulácia výskumu a inovácií

Je však dôležité si uvedomiť, že úspešné využitie geotermálnej energie v miestnej ekonomike a dlhodobá udržateľnosť vyžadujú komplexný prístup zahŕňajúci spoluprácu medzi verejným sektorom, súkromnými podnikmi, miestnymi komunitami a odborníkmi z oblasti životného prostredia a energetiky. 

Preto je kľúčové zabezpečiť, aby boli pri vývoji geotermálnej energie zohľadnené sociálne, environmentálne a ekonomické potreby miestnych komunít a aby bol zohľadnený dlhodobý udržateľný rozvoj.

Na Slovensku je pojem geotermálna energia stále málo používaný kvôli vysokým počiatočným nákladom. Ako sme už spomenuli v našom predchádzajúcom článku o geotermálnej energii.

ZAUJÍMAVOSTI ZO SVETA

Geotermálna energia a s ňou spojené niektoré zaujímavé fakty a udalosti z celého sveta. 

Tu je niekoľko zaujímavostí o geotermálnej energii:

Najväčšia geotermálna elektráreň na svete sa nachádza v Gejzerskom poli v Kalifornii, v USA – schopnosť vyprodukovať viac ako 750 megawattov elektrickej energie.

Geotermálna kúpeľná kultúra na Islande: Island je známy množstvom termálnych kúpeľov a prírodných horúcich prameňov, ktoré sú dôkazom dlhodobej histórie využívania geotermálnej energie na účely relaxácie a liečebného vplyvu.

Geotermálna energia a pestovanie plodín: V niektorých častiach sveta sa geotermálna energia využíva na pestovanie rastlín a plodín v skleníkoch. Tento spôsob umožňuje vytvárať optimálne klimatické podmienky pre rast rastlín aj v chladnejších oblastiach.

Geotermálna energia a využitie vo vesmírnych misiách: Výskumné organizácie a agentúry ako NASA študujú možnosti využitia geotermálnej energie pri budovaní základní na iných planétach a mesiacoch, čo by umožnilo dlhodobé pobyty astronautov v týchto oblastiach.

Geotermálna energia a jej vplyv na miestne legendy a históriu: V niektorých kultúrach a regiónoch sú s geotermálnymi zdrojmi spojené rôzne mýty, legendy a historické príbehy, ktoré odrážajú význam a vplyv geotermálnej energie na miestnu kultúru a životný štýl.

Geotermálna energia a ochrana prírodných rezervácií: V niektorých prírodných rezerváciách je geotermálna energia využívaná na minimalizáciu environmentálneho vplyvu, čím sa zabezpečuje ochrana prírodných zdrojov a biodiverzity.

Tieto zaujímavosti ukazujú rozmanitosť a dôležitosť geotermálnej energie vo svete, ako aj jej rôzne využitia a vplyv na rôzne aspekty spoločnosti a prírody.

NAJHLBŠIE GEOTERMÁLNE VRTY

Kola Superdeep Borehole, Rusko: Najhlbší vŕt na svete a bol vyvŕtaný v rokoch 1970 až 1994. Hĺbka vrtu dosiahla neuveriteľných 12 262 metrov (40 230 stôp). 

Hoci pôvodne nebol určený na získavanie geotermálnej energie, poskytol významné informácie o štruktúre Zeme a geologickej kompozícii.

Japonský geotermálny vrt v oblasti Kakkonda: Japonsko má niekoľko hlbokých geotermálnych vrtov, ktoré sú využívané na získavanie geotermálnej energie. 

Vrt v oblasti Kakkonda dosiahol hĺbku približne 3732 metrov (12 245 stôp) a slúži na výrobu tepla a elektriny.

UNIKÁTNE GEOTERMÁLNE ZDROJE

Unikátne geotermálne zdroje a ich využitie vo svetových prírodných parkoch:

Yellowstonský národný park, USA: 

Tento národný park je známy svojimi unikátnymi geotermálnymi zdrojmi, ako sú horúce pramene, gejzíry a termálne plochy

Geotermálna energia je využívaná na vykurovanie budov a chodníkov, čo umožňuje návštevníkom po celý rok vychutnať krásu parku.
 

 

Rotorua termálne oblasti, Nový Zéland: 

Tieto termálne oblasti sú známe svojimi horúcimi prameňmi a lávovými poliami, ktoré sú dôležitou turistickou atrakciou. 

Geotermálna energia je využívaná na výrobu tepla, elektriny a liečebné účely vo wellness a kúpeľných zariadeniach.

 

Význam geotermálnej energie v súčasnom energetickom sektore je zreteľný a poskytuje rôzne výhody, ktoré ovplyvňujú boj proti zmene klímy a diverzifikáciu energetických zdrojov.

Zhodnotenie týchto prínosov podčiarkuje dôležitosť geotermálnej energie ako kľúčového hráča v udržateľnom energetickom sektore.

Je potrebné ďalej podporovať výskum a inovácie v tejto oblasti s cieľom maximalizovať jej potenciál a presadzovať jej trvalo udržateľné využitie vo svete.
 

Vypracujeme Vám energetický audit na mieru.

Chcem energetický audit
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články