Lepšie školstvo aj vďaka plánu obnovy. Konečne?

Plán obnovy

Plán obnovy s cieľom rozšírenia kapacít materských, základných a stredných škôl a ich debarierizácia. Môžeme sa tešiť na lepšie školstvo?

Dotácie môžu získať samosprávy, cirkvi ale aj žiadatelia zo súkromného či neziskového sektora, a to do vyčerpania prostriedkov.

Obdobie oprávnenosti výdavkov sa začína dňom 01.02.2020 a končí dňom 30.6.2026 a to vrátane týchto dní.

Zvýšenie kapacít materských škôl

Hlavným cieľom je zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v MŠ od 3 rokov.

Plán je vybudovanie viac ako 12 tisíc nových miest v materských školách. Výška alokácie je spolu 70 miliónov eur.

Minimálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu sa neuplatňuje. Maximálna výška je 17 388 eur na jednu novovytvorenú kapacitu, pričom minimálny počet je 10 miest. 

Zoznam oprávnených lokalít môžete nájsť tu. Výška dotácie je až 100 % oprávnených výdavkov - nepotrebujete vlastné zdroje. 

Financovanie prípadných neoprávnených výdavkov musí zabezpečiť prijímateľ objektu.

Oprávnenými výdavkami sú:

 • výstavba nových objektov materských škôl a školských zariadení 
 • rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl 
 • prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov 
 • stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy 
 • vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry
 • obstaranie nehnuteľností za účelom zvýšenia kapacity materských škôl alebo pridruženej infraštruktúry 
 • obstaraním materiálno-technického vybavenia materských škôl

Zvýšenie kapacít základných škôl

Hlavným cieľom výzvy je zvýšenie počtu miest na základných školách, v ktorých počet žiakov presahuje ich priestorové možnosti.

O financovanie môžu žiadať školy a ich zriaďovatelia v regiónoch, kde preukázateľne chýbajú učebne vzhľadom na súčasnú situáciu alebo na predpokladaný demografický vývoj.

Výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 34 905 180 eur. Maximálna výška finančných prostriedkov na jednu novovytvorenú kapacitu je stanovená na úrovni 13 750 eur. Minimálny počet novovytvorených kapacít na jednu základnú školu je 10.

Zoznam oprávnených lokalít môžete nájsť tu. Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu žiadateľ prekladá prostredníctvom elektronického formulára. Výška dotácie je 100 % oprávnených výdavkov. Neoprávnené výdavky musí zabezpečiť prijímateľ objektu.

Oprávnenými výdavkami sú:

 • výdavky potrebné na zabezpečenie zvýšenia kapacít základnej školy, aj realizácia nových objektov 
 • rekonštrukcia a modernizácia budov základnej školy, prístavby, nadstavby, stavebné úpravy základnej školy 
 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne alebo výdajnej školskej jedálne 
 • vrátane vnútorného zariadenia a stavebno-technické úpravy vonkajších priestorov základnej školy …

 

Výzva na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl

Rozšíriť kapacity základných škôl prostredníctvom novostavieb, prístavieb, nadstavieb a rekonštrukcií existujúcich budov. 

Obnovou je potrebné dosiahnuť úsporu primárnej energie aspoň na úrovni 30 %. Práve túto úsporu Vám vedia zhodnotiť naši špecialisti cez energetický certifikát a projektové hodnotenie.

Oprávnenými žiadateľmi sú všetky typy zriaďovateľov – od miest a obcí, cez cirkvi a neziskové organizácie až po súkromné subjekty. 

Alokácia financií pre túto výzvu je 35 mil. eur. Maximálna výška sa odvíja od počtu novovytvorených kapacít; minimálny počet je 10 miest.  Na jedno miesto pripadá čiastka 13 750 eur.  Výška dotácie je až 100 % oprávnených výdavkov.

Oprávnenými výdavkami sú:

 • potrebné na vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry 
 • obstaranie nehnuteľností za účelom zvýšenia kapacity základných škôl alebo pridruženej infraštruktúry 
 • obstaranie materiálno-technického vybavenia základných škôl

Výzva na debarierizáciu stredných škôl

Zámerom výzvy na debarierizáciu priestorov je zjednodušiť prístup k vzdelávaniu na školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Jedná sa o školy s počtom žiakov 275 a viac.

Výška alokácie je 32 607 212 eur. Hlavným cieľom je debarierizácia aspoň 252 väčších stredných škôl. Maximálna výška dotácie pre jednu školu je 180 000 eur.  

Oprávnenými výdavkami sú:

 • stavebné práce a stavebné úpravy 
 • ostatné výdavky spojené s realizáciou stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie 
 • výdavky spojené s obstaraním vnútorného a vonkajšieho vybavenia súvisiaceho s debarierizáciou 
 • stavebný dozor, odborný autorský dohľad 
 • projektová dokumentácia 
 • nákup prevádzkových strojov 
 • prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy 
 • mzdové výdavky priamo súvisiace s riadením projektu.

Neoprávnené výdavky pre všetky 4 výzvy:

 • mzdy s výnimkou výdavkov priamo súvisiacich s riadením projektom 
 • splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z nich 
 • správne poplatky 
 • režijné výdavky (telefón, internet) 
 • výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu 
 • výdavky realizované pred 1. 2. 2020 
 • výdavky, na ktoré už bola poskytnutá podpora (grant) z verejných zdrojov.

Odpovede na najčastejšie otázky nájdete na stánke ministerstva.

Posledné týždne rezort školstva registruje zvýšený záujem o doteraz vyhlásené výzvy.  Počet žiadostí po aktualizáciách výziev bude aj naďalej rásť.

Naši špecialisti z TWG energo sú na vašej strane už 15 rokov. Unikátne prepracované know-how a tisíce spokojných zákazníkov.
 

Vypracujeme Vám certifikát na mieru.

Chcem certifikát
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články