Ak pri predaji nemáte energetický certifikát hrozí Vám pokuta

Energetický certifikát

Energetický certifikát je dôležitým dokumentom, ktorý sa týka budov a ich energetického vyhodnotenia. Tento certifikát sa vydáva pre nové budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi.

Jeho cieľom je informovať majiteľov a nájomcov o energetických vlastnostiach budovy a pomôcť im ušetriť energiu a peniaze prípade sa .


Zákon č. 555/2005 Z.z o energetických certifikátoch

Podľa zákona č. 555/2005 Z.z. je energetická certifikácia povinná pre všetky budovy a ich samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi.

Ak majiteľ budovy nesplní túto povinnosť, môže byť uložená pokuta od 500 eur do 3 000 eur. Vlastník budovy musí mať k dispozícii energetický certifikát po celý čas jeho platnosti a pri predaji budovy musí certifikát odovzdať novému majiteľovi.


Kto kontroluje tieto povinnosti?

Energetická inšpekcia je oprávnená vyzvať majiteľov budov, aby splnili povinnosť umiestniť v budove energetický štítok a ukladať pokuty za správne delikty a prejednávať priestupky.

Za priestupok môže byť uložená pokuta do 2 000 eur.

Je dôležité si uvedomiť, že povinnosti vyplývajúce z tohto zákona sa týkajú aj správcu budovy vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja alebo obce.

Uvedené povinnosti sa vzťahujú aj na spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a na bytové družstvo. V prípade podnikateľov pozor na kontrolu od obchodnej inšpekcie, ktorá taktiež vyžaduje energetický certifikát.


Aké výhody má energetický certifikát?

Energetický certifikát poskytuje majiteľom a nájomcom dôležité informácie o energetických vlastnostiach budovy a pomáha im ušetriť energiu a peniaze.

Jeho vydanie a udržiavanie v platnosti je povinné a nesplnenie tejto povinnosti môže viesť k uloženiu pokuty. Certifikát nie je nákladný, preto je praktickejšie mať ho spracovaný ako riskovať ďaleko drahšiu pokutu.

Vypracujeme Vám certifikát na mieru.

Chcem certifikát
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články