Dotácia na dom z plánu obnovy – všetko potrebné na jednom mieste

Plán obnovy

Dotácia na dom z plánu obnovy je určená pre všetky rodinné domy na Slovensku postavené pred rokom 2013. Minimálna požiadavka na získanie tejto finančnej podpory rekonštrukcie domu je úspora primárnej energie vo výške 30% a viac, čo je našťastie pomerne jednoduché.

OBSAH: v článku sa dozviete

1. Výška dotácie na obnovu domu
2. Aké domy sú podporované z plánu obnovy
3. Kto môže žiadať o dotáciu na obnovu domu
4. Ktoré opatrenia musíte zrealizovať
5. Čo by ste mali spraviť ako prvé
6. Akú dokumentáciu potrebujete k žiadosti o dotáciu
7. Aké potvrdenia potrebujete k žiadosti
8. Kedy vám vyplatia peniaze
9. Názorné príklady koľko vám vyplatia peňazí
10. Čo vám zabezpečíme my v TWG

Radi Vám poradíme aj individuálne a spracujeme pre Vás prakticky všetky dokumenty potrebné k dotáciu na dom z plánu obnovy 


1. Výška dotácie na obnovu domu

Výška dotácie je rozdelená na dve úrovne. Ak dosiahnete rekonštrukciou Vášho domu úsporu 30 - 60% primárnej energie máte nárok na dotáciu do výšky 14.000 Eur.

Ak sa podarí opatreniami ušetriť viac ako 60% primárnej energie, potom máte nárok na dotáciu do výšky 19.000 Eur.

V oboch prípadoch platí, že výška dotácie bude maximálne do výšky 60% oprávnených nákladov.

Osobitné podmienky majú ľudia ktorý sa starajú o dieťa do 18 rokov ktoré je ZŤP. Žiadateľ aj dieťa musia mať v dome na ktorý sa žiada dotácia trvalý pobyt.

V tomto prípade máte nárok na dotáciu do výšky 18.000 Eur s vašou finančnou spoluúčasťou vo výške 5%.

Tieto isté podmienky sa vzťahujú aj na osobu ktorá žije v dome s viacdetnou rodinou, pričom aspoň 4 deti musia mať trvalý pobyt v RD na ktorý sa žiada dotácia. 


2. Aké domy sú podporované z plánu obnovy

Dotácia z plánu obnovy sa vzťahuje na rodinné domy postavené na Slovensku. Žiadať o dotáciu môžete na domy ktoré boli skolaudované pred rokom 2013.

Tieto domy musia byť na liste vlastníctva vedené ako rodinný dom. Podiel iného využitia v dome, napríklad obchodný priestor, musí byť menej ako 10% z celkovej podlahovej plochy domu.

Dom môže mať maximálne tri byty, suterén, dve nadzemné podlažia a podkrovie. Iné obmedzujúce podmienky, ako napríklad plošná veľkosť domu nie sú určené.

dom na plan obnovy


3. Kto môže žiadať o dotáciu na obnovu domu

Za žiadateľa sa považujú všetci spoluvlastníci rodinného domu. Spoluvlastník domu ktorý žiadosť predkladá je označený pre potreby podania žiadosti ako hlavný žiadateľ. 

O dotáciu môže žiadať občan členského štátu EÚ, ktorý je vlastníkom alebo spoluvlastníkom domu. Má trvalý pobytom v dome na ktorý sa žiada dotácia. 

Ak hlavný žiadateľ nemá trvalý pobyt v dome na ktorý sa žiada dotácia, je podmienka splnená ak má aspoň jeden so spoluvlastníkov trvalý pobyt v danom dome. 

Zároveň platí, že občanom členského štátu EU musí byť každý so spoluvlastníkov domu. 

Vlastník ani žiaden spoluvlastník objektu nemohol byť v minulosti odsúdený za podvod, poškodzovanie finančných záujmov EÚ, prijímanie úplatku, korupciu a podobne.

Nemôže mať nedoplatky na daniach, dlh v sociálnej poisťovni, či v zdravotnej poisťovni. Nemôže byť ani v exekúcii.

Žiadateľ musí mať súhlas od všetkých spoluvlastníkov, že súhlasia s podaním žiadosti o dotáciu.

Žiadateľ musí byť vlastníkom nehnuteľnosti až do doby vyplatenia dotácie. Ak sa teda rozhodnete Vy alebo niektorý so spoluvlastníkov predať alebo prepísať dom, či svoj podiel na dome, na niekoho iného pred vyplatením dotácie, stratíte na dotáciu nárok.  


4. Ktoré opatrenia musíte zrealizovať

Opatrenia na dosiahnutie úspor sú rozdelené do viacerých kategórií. Podmienkou však je že každá žiadosť o dotáciu musí obsahovať aspoň jedno z opatrení v skupine A.

Pričom výška oprávnených výdavkov na realizáciu opatrení v skupine A musí predstavovať minimálne 50% celkových oprávnených výdavkov projektu.

Opatrenia v skupine A sú nasledovné: zateplenie obvodových stien, strechy, podlahy na teréne. Zateplenie podlahy v nevykurovanom podkroví, zateplenie stropu vykurovaného suterénu alebo výmena okien.

Zvyšné skupiny (B, C, D, E, F) obsahujú doplnkové opatrenia z ktorých si môžete vybrať ktoré chcete realizovať.

Medzi doplnkovými opatreniami je k dispozícii napríklad tepelné čerpadlo, fotovoltické panely, solárne kolektory alebo výmena kotla.

Pri kotloch však pozor na to, že kotle na uhlie drevo či inú biomasu nie sú podporované. 

Ak sa rozhodnete vymeniť starý plynový kotol za nový kondenzačný, je to možné len vtedy, ak je táto výmena súčasťou komplexnej obnovy objektu.

To znamená, že po realizácii projektu musia byť zateplené obvodové steny, strecha, podlaha nevykurovaného podkrovia a musia byť vymenené aj okná. Toto musí byť zrealizované aj keď to nebolo súčasťou Vašej žiadosti.

Nový kondenzačný kotol sa môže použiť výhradne vtedy ak nahrádza starý neefektívny plynový kotol, či kotol na uhlie alebo olej. Zároveň musí mať preukázateľne nižší výkon ako pôvodný plynový kotol. 

Navyše výmena plynového kotla za nový kondenzačný kotol, vrátane demontáže starého kotla a inštalácie nového kotla, nesmie prekročiť 20 percent z celkových výdavkov projektu.

Pri výmene iného zdroja tepla nie sú takéto náročné podmienky určené. Výmena kotla na plyn je v tejto dotácii zbytočne náročná a zdá sa, že je lepšie sa jej vyhnúť.  

Opatrenia typu zelená strecha, akumulačná nádrž na dažďovú vodu, vonkajšie tienenie je tiež možné zrealizovať ako doplnkové opatrenia v rámci dotácie na dom k hlavným opatreniam z kategórie A.


5. Čo by ste mali spraviť ako prvé

Ako prvé odporúčame zistiť, či opatrenia ktoré chcete realizovať, vyžadujú stavebné povolenie alebo bude postačovať ohlásenie na stavebný úrad.

Stavebné úrady nezvyknú žiadať stavebné povolenie pri zatepľovaní rodinného domu ak nie je dom na hranici pozemku a zateplenie nezasahuje k susedom, pri výmene okien ak sa nemení ich rozmer, ani pri výmene zdroja tepla či inštalácii rekuperácie.

Ak dostane od stavebného úradu informáciu, že na práce ktoré chcete realizovať nepotrebujete ani stavebné povolenie, ani ohlásenie, žiadajte o tom od stavebného úradu potvrdenie. 

Jeden z uvedených dokumentov je totiž povinná súčasť k žiadosti o dotáciu, ktorú bude od Vás elektronický systém pri podávaní žiadosti vyžadovať.

Keďže stavebné úrady majú rôzne postupy, môže sa stať, že to čo umožňuje stavebný úrad v jednom meste, neumožňuje stavebný úrad v inom meste.

Preto Váš zámer odporúčame konzultovať so stavebným úradom vopred.


6. Akú dokumentáciu potrebujete k žiadosti o dotáciu

Ak k plánovanej rekonštrukcii potrebujete stavebné povolenie musíte mať komplet výkresovú dokumentáciu s výpočtom energetického hodnotenia objektu. V energetickom hodnotení sa vyčíslia úspory ktoré sa realizáciou obnovy domu dosiahnu.

Ak na Vašu rekonštrukciu postačuje ohlásenie stavebnému úradu, potrebujete energetický certifikát objektu pred obnovou s návrhom opatrení a vyčíslením úspor ktoré sa obnovou dosiahnu. Opatrenia ktoré sú navrhnuté v energetickom certifikáte musíte zrealizovať.

Odporúčaná je aj zjednodušená výkresová dokumentácia s informáciami o zateplení a súvisiacich úpravách, ktorú využijete nielen ako prílohu k žiadosti o dotáciu, ale môže ju od Vás požadovať aj stavebný úrad pri schvaľovaní ohlásenia stavebných úprav.

Ak ste začali z rekonštrukciou domu bez toho aby ste mali zachytený pôvodný stav v energetickom certifikáte, je možné ako prílohu k žiadosti použiť energetické hodnotenie objektu kde je zachytený pôvodný stav aj návrh opatrení na dosiahnutie úspor.

Ako prílohu k žiadosti o platbu budete potrebovať fotografie pôvodného stavu objektu. Odporúčam spraviť množstvo fotografií, aby Vaša žiadosť nestroskotala kvôli nedostatočnému vydokladovaniu pôvodného stavu.

Po zrealizovaní rekonštrukčných prác zas budete potrebovať fotky finálneho stavu, ktoré potvrdia či všetky plánované opatrenia na objekte zrealizovali.

Ďalšia povinná príloha k žiadosti o vyplatenie prostriedkov je energetický certifikát finálneho stavu ktorý potvrdí dosiahnuté úspory.

Pripravili sme pre Vás samostatný článok kde je spísané aké technické podklady potrebujete k žiadosti o dotáciu na dom z plánu obnovy. 


7. Aké potvrdenia potrebujete k žiadosti

Potrebujete doklad o pôvodnej kolaudácii pred rokom 2013 alebo potvrdenie o veku domu od obce, prípadne znalecký posudok z ktorého je zrejmý rok výstavby.

Právoplatné stavebné povolenie alebo právoplatné ohlásenie stavebných úprav, prípadne potvrdenie od stavebného úradu, že na dané práce nie je potrebné ani ohlásenie.

Pripravte si číslo listu vlastníctva ktoré potrebujete vyplniť do žiadosti o dotáciu. V tomto liste vlastníctva musíte byť vlastník alebo spoluvlastník objektu na ktorý žiadate dotáciu.

Pred podaním žiadosti si preverte, že Vy ani žiaden so spoluvlastníkov nemáte dlh na daniach, v sociálnej ani zdravotnej poisťovni. 

V opačnom prípade bude žiadosť zamietnutá, preto pred podaním žiadosti prípadný dlh vyrovnajte.

Ak ste spoluvlastníkom objektu potrebujete súhlas od každého spoluvlastníka, že nemá výhrady k podaniu žiadosti o dotáciu a k prideleniu dotácie.

Pri žiadosti o vyplatenie prostriedkov budete potrebovať potvrdenie o nakladaní s odpadom. Potvrdenie si pýtajte aj od zberného dvora na obci ak ste náhodou zaniesli drobný odpad tam.  Prípadne od recyklačnej firmy oprávnenej na nakladanie s odpadom.

Z potvrdenia musí byť zrejmé že ste odpad doniesli Vy, musí byť jasné komu ste ho odovzdali a o aký odpad sa jednalo. Taktiež potrebujete uchovať potvrdenie o zaplatení za takýto odpad.


8. Kedy vám vyplatia peniaze

Po vyplnení elektronickej žiadosti s uvedením všetkých požadovaných detailov, Vám systém Slovenskej agentúry pre životné prostredie vygeneruje žiadosť v pdf. formáte.

Následne túto žiadosť vytlačíte, podpíšete a vrátane všetkých príloh uvedených v žiadosti buď osobne, či poštou doručíte na adresu Slovenskej agentúry pre životné prostredie alebo tieto dokumenty doručíte podpísané cez elektronickú schránku. 

SAŽP skontroluje obsah žiadosti a príloh, ak je všetko zrejmé, zaradí žiadosť do poradia. Ak budú chýbať informácie, vyzvú Vás na doplnenie. Následne po doplnení zaradia žiadosť do poradia. 

Poradie je dôležité za predpokladu, že nebude k dispozícii dostatok financií na všetky žiadosti. Vtedy budú dotáciu prideľovať podľa poradia prijatia úplnej žiadosti. 

Po potvrdení že detaily v žiadosti sú v poriadku, Vám SAŽP pošle na podpis zmluvu o pridelení prostriedkov. 

Máte 10 dní na podpis. Po doručení zmluvy na SAŽP bude zmluva bezodkladne zverejnená v centrálnom registri zmlúv, čím nadobudne účinnosť.

Od nadobudnutia účinnosti zmluvy máte v prípade rekonštrukcie, ktorá vyžaduje stavebné povolenie, 12 mesiacov na realizáciu rekonštrukcie.

V prípade rekonštrukcie na ktorú postačuje ohlásenie stavebnému úradu, máte 8 mesiacov na zrealizovanie obnovy domu.

K samotnému vyplateniu dotácie musíte predložiť faktúry a potvrdenie o ich zaplatení napríklad formou výpisu z účtu. Taktiež musíte predložiť zaplatené pokladničné bločky. Týmito dokladmi si Slovenská agentúra pre životné prostredie potvrdí rozsah uskutočnených prác.

Potrebujete doložiť energetický certifikát finálneho stavu preukazujúci že ste rekonštrukciou dosiahli plánované úspory.

Predložíte kolaudačné rozhodnutie o ukončení rekonštrukcie domu, ak Vaša rekonštrukcia vyžadovala stavebné povolenie.

Ak ste rekonštrukciu zrealizovali dodávateľsky na základe ohlásenia stavebných úprav, stačí Vám doložiť preberací protokol o dokončení prác. V prípade svojpomocnej realizácie postačuje čestné vyhlásenie o ukončení prác. 

Doložíte fotografie pôvodného stavu a finálneho stavu po ukončení rekonštrukcie, so zameraním fotografií na tie prvky ktoré sa týkali dotácie.

Doložíte potvrdenie o nakladaní so vzniknutým odpadom vrátane potvrdenia o zaplatení poplatku za tento odpad. 

Následne po preverený všetkých uvedených podkladov Vám bude dotácia vyplatená na bankový účet uvedený v žiadosti o poskytnutie dotácie, pričom hlavný žiadateľ musí byť vlastníkom tohto účtu.


Doplňujúce požiadavky

Žiadateľ musí žiadať o dotáciu cez elektronický systém Slovenskej agentúry pre životné prostredie.

Na žiadnu časť projektu nemohla byť v minulosti schválená, či vyplatená dotácia z iných finančných zdrojov aby sa zabránilo dvojitému financovaniu.

Na objekty je možné poskytnúť prostriedky z plánu obnovy len raz, bez ohľadu na to aké opatrenia sú súčasťou projektu.


9. Názorné príklady koľko vám vyplatia peňazí

Ak investujete v rámci oprávnených výdavkov napríklad 40.000 Eur s DPH a dosiahnete úsporu primárnej energie rozmedzí 30 až 60% máte nárok na dotáciu vo výške 14.000 Eur.

Keď pri tej istej výške výdavkov dosiahnete úsporu viac ako 60% primárnej energie máte nárok na dotáciu 19.000 Eur.

Okrem limitu na dotáciu na základe toho koľko Vaša rekonštrukcia usporí primárnej energie, je ešte limit ktorý určuje, že máte nárok na dotáciu vo výške maximálne 60% z oprávnených výdavkov.

Kvôli limitu 60% z oprávnených výdavkov sa nižšia investícia do rekonštrukcie vyplatí menej ako vyššia investícia.

Ak je Vašou rekonštrukciou dosiahnutá úspora primárnej energie vo výške 30 až 60%, maximálne dostupnú výšku dotácie 14.000 Eur dosiahnete pri Vašej investícii 28.000 Eur s DPH.

Ak je však Vašou rekonštrukciou dosiahnutá úspora primárnej energie viac ako 60%, maximálne dostupnú výšku dotácie 19.000 Eur dosiahnete pri Vašej investícii 38.000 Eur s DPH.

Inými slovami, investícia do rekonštrukcie nad 28.000 alternatívne nad 38.000 Eur s DPH, v závislosti od dosiahnutých úspor, Vám vyššiu dotáciu neprinesie. Na druhej strane investícia pod 28.000 Eur s DPH Vám výšku dotácie znižuje kvôli 60% limitu oprávnených výdavkov. 
  
Ak dosiahnete úsporu primárnej energie 30-60%, pri investícii napríklad 20.000 Eur s DPH máte nárok na príspevok vo výške maximálne 60% oprávnených výdavkov čo predstavuje 10.000 eur bez DPH. 

Takže dotácia je nižšia o 4.000 Eur v porovnaní s tým čo môžete dosiahnuť pri vyššej investícii.

Keď by ste takú istú sumu preinvestovali pri dosiahnutí úspor primárnej energie nad 60% potom by ste podľa rovnakého kľúča prišli až o 9.000 Eur.

Netreba zabúdať ani na to, že nie všetky výdavky považuje ministerstvo za oprávnené. 

Navyše nebudú preplácané podľa skutočného rozsahu, ale podľa jednotkových hodnôt uvedených v energetickom certifikáte či energetickom hodnotení. 

Pri oboch týchto dokumentoch však norma striktne určuje čo je možné započítať a čo možné nie je. 

Ďalšie výrazné obmedzenie je, že oprávnené výdavky na opatrenia zo skupiny A musia predstavovať minimálne 50% z celkových oprávnených výdavkov. To znamená, že ak chcete napríklad dotáciu aj na tepelné čerpadlo musíte poriadne zatepliť, inak limit 50% nevyjde. 

Oprávnené výdavky komunikované v štandardnej verzii výzvy sú v nasledovných výškach: zateplenie obvodových stien 75 Eur/m2 bez DPH, zateplenie strechy 24 Eur/m2 bez DPH, výmena okien 230 Eur/m2 bez DPH.

Na tepelné čerpadlo je schválených 950 Eur/kW bez DPH, maximálne však do výšky 11.400 Eur bez DPH, fotovoltické panely budú podporené sumou 830 Eur/m2 bez DPH, maximálne však do výšky 2.500 eur bez DPH.

Projektová dokumentácia sa prepláca do výšky maximálne 1.700 Eur bez DPH ak sa jedná o výkresy s projektovým hodnotením pre stavebné povolenie.

Zjednodušená výkresová dokumentácia bude preplatená do výšky maximálne 1.000 Eur bez DPH.

Spracovanie energetického certifikátu vstupného stavu bude podporené sumou 150 Eur bez DPH a taktiež energetický certifikát o realizácii obnovy bude podporený sumou 150 Eur bez DPH.

Projektové hodnotenie je podporené vzhľadom na svoj väčší rozsah dotáciou 250 Eur bez DPH.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak na zateplenie obvodových stien miniete napríklad 20 tisíc Eur, ale zateplíte len 100 metrov štvorcových, tak Vám za oprávnený výdavok ministerstvo neuzná celých 20 tisíc Eur, ale len 100 m2 x 75 Eur =  7.500 Eur bez DPH.

Taktiež napríklad ak kúpite tepelné čerpadlo napríklad za 13.000 Eur a bude s výkonom 8 kW, tak oprávnený výdavok nebude 13 tisíc eur, ale len 8 kW x 950 Eur =  7.600 eur bez DPH.

Takýmto spôsobom sa vyhodnotia všetky výdavky ktoré ste vynaložili na obnovu domu.

Následne vám budú preplatené podľa schválenej výšky, kde Vás bude limitovať buď parameter úspor primárnej energie, alebo 60 percentný limit na celkové výdavky.


10. Čo Vám zabezpečíme my v TWG

Špecializujeme sa na prepočty energetických úspor od energetických hodnotení až po energetické certifikáty.

AK nemáte k dispozícii žiadne pôvodné výkresy a neviete si objekt sami zamerať, zhotovíme pre Vás zameranie objektu pre potreby spracovania energetického certifikátu i zjednodušenej projektovej dokumentácie ktorú môžete použiť ako prílohu žiadosti o dotáciu.

Pomôžeme Vám s vypĺňaním žiadosti o dotáciu aj jednotlivých tlačív pre obec či stavebný úrad.

Jednoducho povedané, zabezpečíme Vám všetko potrebné k podaniu žiadosti, čím pre Vás celý proces získania dotácie na dom z plánu obnovy maximálne zjednodušíme.

 

Vypracujeme Vám certifikát na mieru.

Chcem certifikát
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články