Ste majiteľom historickej budovy? Dotácia šitá práve pre Vás.

Plán obnovy

Plán obnovy ponúka dotáciu na rekonštrukciu pre majiteľov historických a pamiatkovo chránených budov. Zníži sa ich energetická hospodárnosť?

Ministerstvo dopravy a výstavby SR chce prispieť k splneniu klimatických cieľov Slovenska

Cieľom je vylepšiť technický stav, predĺženie životnosti týchto budov a v neposlednom rade rozšírenie možností ich využívania širokou verejnosťou. 

Výzva je zameraná na podporu obnovy budov využívaných na nehospodárske činnosti alebo na zmiešané využitie.

 

Dokedy je výzva aktuálna a koľko si môžem uplatniť z plánu obnovy? 

Žiadosť môžem podať prostredníctvom vyplneného formulára a príloh od 1. augusta 2022 do 1. decembra 2024. Výzva bude uzavretá v prípade vyčerpania finančných prostriedkov aj skôr. 

Za oprávnené výdavky sa považujú všetky výdavky súvisiace s Projektom, ktoré žiadateľovi preukázateľne vznikli a začali sa realizovať najskôr po 1. februári 2020

Minimálna výška prostriedkov mechanizmu určených na jednu žiadosť je 200 000 EUR (bez DPH), maximálne však do výšky 10 miliónov eur (bez DPH). Na výzvu je vyčlenených 100 miliónov eur (bez DPH). Plán je obnoviť minimálne 117 000 m2 (optimálne však 130 000 m2 ) celkovej podlahovej plochy verejných historických a pamiatkovo chránených budov.

Kto môže získať grant?

Správca majetku štátu, obec, mesto, mestská časť (v prípade Bratislavy a Košíc), vyšší územný celok, verejnoprávna inštitúcia (aj verejná vysoká škola), štátny podnik, správca lesného majetku vo vlastníctve štátu.

Aká je výška dotácie?

Cieľom je financovať 100 % oprávnených nákladov, pričom sa bude zohľadňovať ich vplyv na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, limity na 1 m2 celkovej podlahovej plochy budovy a maximálnej výšky podpory na jeden projekt.

Aké sú oprávnené a neoprávnené výdavky?

Oprávnené výdavky:

A. Energetické aktivity - zateplenie, vlhkosť, vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a chladenie, osvetlenie, obnoviteľné zdroje energie, energetický manažment, realizácia ďalších relevantných aktivít, ktoré majú preukázateľný vplyv na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy.

B. Iné aktivity - (najviac 40 % zo súčtu prostriedkov mechanizmu na oblasti A a B) aktivity realizované na/v budove, aktivity realizované na priľahlom pozemku, realizácia ďalších relevantných aktivít bez pozitívneho vplyvu na energetickú hospodárnosť budovy súvisiacich so stavebno-technickou obnovou budovy, obnovou technických systémov, bezbariérovosťou, elektromobilitou, cyklodopravou a zelenými aktivitami.

C. Projektová dokumentácia (najviac 12 % zo súčtu prostriedkov mechanizmu na oblasť A a B) – projektová dokumentácia, pasportizácia budovy vrátane zamerania budovy metódou terestriálneho skenovania alebo fotogrametricky, autorský dozor, stavebný dozor alebo odborný technický dozor, energetický audit a energetický certifikát.

D. Rezerva (najviac 2,5 % zo súčtu prostriedkov mechanizmu na oblasť A a B) – rezerva na nepredvídané výdavky.

Neoprávnené výdavky:

  • výdavky za aktivitu, ktorej realizácia začala pred 1. februárom 2020
  • výdavky vynaložené tretím subjektom
  • výdavky na technologické alebo technické zariadenia, ktoré využívajú aj iné budovy ako budovy Projektu 
  • výdavky na zariadenia (kotly) určené na spaľovanie biomasy 
  • výdavky vynaložené na výstavbu novej budovy, resp. nadstavbu alebo prístavbu existujúcej budovy 
  • výdavky nesúvisiace s účelom podpory

Aké sú ciele pri obnove?

Kľúčové je zníženie energetickej náročnosti verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Zlepšiť hlavne ich stavebnotechnický stav. Zlepšenie energetickej hospodárnosti znížením potreby primárnej energie (min 30%), zníženie emisií CO₂, ako aj zlepšenie kvality ovzdušia. Zámerom je podporiť minimálne stredne hlbokú obnovu budov

Ako sa stať úspešným žiadateľom?

Pamiatkovo chránené budovy musia byť zapísané v Registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok, majú pamiatkovú hodnotu alebo sa nachádzajú v pamiatkovej zóne. 

Historické budovy musia byť registrované v Zozname pamätihodností miest a obcí, v Registri modernej architektúry Slovenska alebo stačí, ak sú zapísané do katastra nehnuteľností pred 1. januárom 1980 či preukázateľné užívané pred týmto dátumom. 

Pri realizácii obnovy budov sa bude uplatňovať technická norma STN EN 16883 - Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Do dnešného dňa eviduje ministerstvo 61 žiadostí v celkovej sume viac ako 52 miliónov eur. 

Naši špecialisti z TWG-energo sú na vašej strane už 15 rokov. Unikátne prepracované know-how a tisíce spokojných zákazníkov.

Vypracujeme Vám certifikát na mieru.

Chcem certifikát
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články