Doklady potrebné k dotácii na dom z plánu obnovy

Plán obnovy

V tomto článku a priloženom videu sa dozviete aké technické dokumenty potrebujete k žiadosti o dotáciu na dom z plánu obnovy.

Zámerne nespomínam dokumenty typu potvrdenie o nedoplatku na zdravotnom poistení a podobne, lebo aj takéto dokumenty dotácia na dom vyžaduje.

Budem sa venovať len technickým dokumentom.

Princíp dotácie na dom z plánu obnovy je jednoduchý. Obnovou domu musíte ušetriť minimálne 30% primárnej energie.

Na to aby bolo možné úsporu oficiálne potvrdiť, existuje hneď niekoľko dokumentov.

Používa sa projektové energetické hodnotenie, energetický certifikát pôvodného stavu a energetický certifikát po obnove domu.

Každý z dokumentov sa používa pri inej situácii. Na pohľad je to asi zmätočné, keďže nás naši zákazníci neustále kontaktujú s touto otázkou.

Pokúsim sa to vysvetliť.

Základné rozdelenie celého postupu získania dotácie na dom je podľa toho či rekonštrukcia ktorú plánujete vyžaduje stavebné povolenie, alebo postačuje len ohlásenie stavebnému úradu, prípadne nie je potrebné ani ohlásenie na stavebný úrad.


Obnova domu cez stavebné povolenie

Ak obnova domov vyžaduje stavebné povolenie (túto informáciu získate na Vašom stavebnom úrade) musíte k žiadosti doložiť stavebné povolenie a výkresovú dokumentáciu, ktorú od vás vyžadoval stavebný úrad k stavebnému povoleniu.

Súčasťou žiadosti musí byť rozšírené projektové energetické hodnotenie, v ktorom je výpočtovo zachytený pôvodný stav pred rekonštrukciou a zároveň aj budúci stav po rekonštrukcii objektu v zmysle projektu.

Z takéhoto projektového hodnotenia musí byť zrejmá úspora primárnej energie na úrovni viac ako 30%.

V zmysle dostupných informácií nie je energetický certifikát pôvodného stavu potrebný, keďže pôvodný stav a plánovanú úsporu zachytáva projektové energetické hodnotenie.

Odporúčam zistiť aktuálnu situáciu na stránke obnovdom, ktorú spravuje Slovenská agentúra pre životné prostredie.

Situácie však môžu byť rôzne.

Preto ak predsa potrebujete energetický certifikát ako podklad k získaniu dotácie na dom, radi Vám ho vyhotovíme.

vsetky dokumenty


Obnova domu cez ohlásenie

Keď Vám na obnovu domu postačuje ohlásenie stavebnému úradu, prípadne nie je potrebné ani ohlásenie, vtedy je odporúčané k žiadosti o dotáciu na dom priložiť zjednodušenú výkresovú dokumentáciu. 

Odporúčanie však neznamená povinnosť, takže názor na to, či si zabezpečíte zjednodušené výkresy nechám na Vás. Jednotlivé informácie sa podľa výzvy majú aj tak čerpať z energetického certifikátu a nie z projektu.

Čo sa týka zjednodušených výkresov je to často jednoduchá škica, technický popis plánovaných prác, prípadne zjednodušená informácia popisujúca rozsah plánovaných prác. 

Zároveň potrebujete energetický certifikát aktuálneho stavu s návrhom opatrení, ktoré plánujete zrealizovať na dosiahnutie úspory primárnej energie vo výške minimálne 30%.


Dátum energetického certifikátu a návrh opatrení

Tu vás chcem upozorniť na dve dôležité podmienky.

Opatrenia navrhnuté v energetickom certifikáte budovy je potrebné všetky zrealizovať. Z tohto dôvodu je dobré sa na nich so spracovateľom certifikátu dohodnúť vopred.

Ďalšia dôležitá podmienka je, že energetický certifikát je možné vystaviť len k aktuálnemu dátumu.

Systém ministerstva  dopravy a výstavby, do ktorého sa energetické certifikáty povinne registrujú prideľuje certifikátu vždy aktuálny dátum bez možnosti zmeny.

Preto nie je možné pôvodný stav datovať v certifikáte napríklad o pol roka skôr.


Čo robiť keď sa s prácami začalo skôr

Napriek tomu je pomerne bežné, že s prácami na obnove domu sa začalo pred podaním žiadosti.

V princípe žiaden predpis nevyžaduje, aby ste mali vyčíslený pôvodný energetický stav, keď tak budúci stav po rekonštrukcii.

Preto je bežné, že nie je k dispozícii žiaden oficiálny dokument, ktorý by zachytával pôvodný stav objektu z energetického hľadiska.

Podľa informácií zverejnených vo výzve je v takomto prípade možné zachytiť pôvodný stav rozšíreným projektovým energetickým hodnotením, teda rovnakým spôsobom ako v prípade, že rekonštrukcia vyžaduje stavebné povolenie. 

V hodnotení sa vyčísli stav objektu pred začiatkom rekonštrukcie a navrhnú sa opatrenia ktorými sa dosiahnu požadované úspory.


Spoločné dokumenty

Jedná sa hlavne o splnomocnenia, že môžete žiadosť podať, ak je spoluvlastníkov objektu viac, ale to sú skôr administratívne podklady.

Odporúčam z celého procesu rekonštrukcie domu vyhotoviť veľa fotografií, nakoľko pri podaní žiadosti o preplatenie prostriedkov budete musieť dokladovať pôvodný stav objektu aj nový stav po rekonštrukcii.

Plus potrebujete energetický certifikát finálneho stavu.


Energetický certifikát po obnove domu

Celý proces získania dotácie na dom z plánu obnovy uzatvára energetický certifikát finálneho stavu po obnove domu.

V tomto energetickom certifikáte mala byť potvrdená plánovaná úspora primárnej energie, ktorú ste uviedli pri podávaní žiadosti.

Z našich skúseností s inými dotáciami predpokladáme, že dosiahnutie vyššej úspory nebude predstavovať pre schválenie žiadosti žiaden problém.

Avšak ak dosiahnete nižšie ako plánované úspory, pripravte sa na kolotoč dopĺňania rôznych informácií, prípadne rovno na zamietnutie dotácie.


Dotácia na dom sa vypláca dodatočne

Keďže dotácia sa vypláca až po realizácii obnovy a splnení požadovaných požiadaviek, odporúčam Vám využiť naše služby.

Sme odborníci v oblasti energetických certifikátov, projektových energetických hodnotení a energetických auditov pri ktorých sa čerpajú dotácie z eurofondov. Plán obnovy je v podstate najväčšia dotácia v histórii.

Preto proces získania dotácie na dom ovládame veľmi dobre. Sme spracovatelia energetických certifikátov, nie sprostredkovatelia ako väčšina našej konkurencie na internete.

Navyše Vám ponúkame celý rozsah potrebných dokumentov, nie len jeden bod ako väčšina. Zároveň vám vieme pomôcť aj pri vypĺňaní ostatných častí žiadosti ako je žiadosť o určenie veku domu a podobne.

Ak nemáte k dispozícii výkresovú dokumentáciu na práce, ktoré chcete realizovať a nie je potrebné stavebné povolenie vieme si pre potreby spracovania energetického certifikátu prísť objekt zamerať.

Z tohto zamerania Vám vieme taktiež zhotoviť zjednodušenú výkresovú dokumentáciu, ktorá je odporúčaná ako príloha k žiadosti o dotáciu na dom z plánu obnovy, prípadne ju od Vás vyžaduje stavebný úrad k ohláseniu stavebných úprav.

Všetky ponúkané služby smerujeme k tomu aby pre Vás dotácia na dom prebehla bezproblémovo, jednoducho a nezmenila sa na nezmyselné dokladovanie a behanie po úradoch.

Nezabudnite si stiahnuť náš bezplatný e-book s návodom na získanie dotácie pre plán obnovy starších rodinných domov.

V prípade otázok sme vám k dispozícii. 
 

Vypracujeme Vám certifikát na mieru.

Chcem certifikát
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články