Energetické triedy budov: Prehľad a Kategorizácia

Energetický certifikát

 

Poznáte energetickú triedu svojej budovy? Energetické triedy hodnotia efektívnosť stavieb a sú kľúčové pre vlastníkov, developerov a obyvateľov. Investície do úspornejších budov znižujú prevádzkové náklady, emisie skleníkových plynov a chránia životné prostredie. Tento článok poskytuje prehľad energetických tried, hodnotiacich kritérií a výhod investícií do efektívnych budov. 

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov definuje energetickú hospodárnosť ako množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie.

Energetická hospodárnosť budovy sa určuje výpočtom alebo výpočtom s použitím nameranej spotreby energie a vyjadruje sa v číselných ukazovateľoch potreby energie v budove a primárnej energie. Primárnou energiou je energia z obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov, ktorá neprešla procesom konverzie ani transformácie.

Na účely výpočtu sa budovy členia na tieto kategórie:

rodinné domy
bytové domy
administratívne budovy
budovy škôl a školských zariadení
budovy nemocníc
budovy hotelov a reštaurácií
športové haly a iné budovy určené na šport
budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby
ostatné nevýrobné budovy potrebujúce energiu

Zdroj: slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/555

Prehľad jednotlivých energetických tried budov

Energetický certifikát znázorňuje energetické triedy budov, ktoré sú označené písmenami od A po G, pričom každá trieda predstavuje určitú úroveň energetickej efektívnosti. 

Škála energetických tried celkovej potreby energie budovy v kWh/( m².a)

Miesto
spotreby
 

Kategórie budov

Triedy energetickej hospodárnosti budovy

A

B

C

D

E

F

G


Celková potreba energie v budove

 

 

rodinné domy 

≤ 55

56 - 110

111 - 165

166 - 220

221 - 275

276 - 330

> 330

bytové domy

≤ 40

41 - 79

80 - 119

120 - 158

159 - 198

199 - 237

> 237

administratívne budovy

≤ 62

63 - 124

125 - 186

187 - 247

248 - 309

310 - 371

> 371

budovy škôl a školských zariadení

≤ 43

44 - 86

87 - 129

130 - 172

173 - 215

216 - 258

> 258

budovy nemocníc

≤ 103

104 - 205

206 - 307

308 - 409

410 - 511

512 - 614

> 614

budovy hotelov a reštaurácií

≤ 94

95 - 187

188 - 281

282 - 374

375 - 468

469 - 561

> 561

športové haly a iné budovy určené na šport

≤ 60

61 - 120

121 - 180

181 - 240

241 - 300

301 - 360

> 360

budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby 

≤ 108

109 - 214

215 - 322

323 - 428

429 - 536

537 - 642

> 642

Zdroj: zakonypreludi.sk/zz/2020-35 

Stiahnite si tabuľku prehľadu energetických tried vo formáte PDF.

Celkovou dodanou energiou je všetka energia, ktorá sa spotrebuje v priestore vymedzenom hranicou systémov budovy; zahŕňa aj vlastnú spotrebu energie systémov; zahŕňa vplyv spätne získateľného tepla zo zdrojov tepla, chladenia a prípravy teplej vody, ak sa tieto zdroje nachádzajú v budove.

Škála energetických tried globálneho ukazovateľa – primárna energia                     v kWh/( m².a)

Miesto
spotreby

Kategórie budov

Triedy energetickej hospodárnosti budovy

A0

A1

B

C

D

E

F

GGlobálny ukazovateľ – primárna energia
 

 

rodinné domy

≤ 54

55-108

109-216

217-324

325-432

433-540

541-648

> 648

bytové domy

≤ 32

33-63

64-126

127-189

190-252

253-315

316-378

> 378

administratívne budovy

≤ 61

62-122

123-244

245-366

367-488

489-610

611-732

> 732

budovy škôl a školských zariadení

≤ 34

35-68

69-136

137-204

205-272

273-340

341-408

> 408

budovy nemocníc

≤ 98

99-196

197-392

393-588

589-784

785-980

981-1176

>1176

budovy hotelov a reštaurácií

≤ 82

83-164

165-328

329-492

493-656

657-820

821-984

> 984

športové haly a iné budovy určené na šport

≤ 46

47-92

93-184

185-276

277-368

369-460

461-552

> 552

budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby

≤ 107

108-214

215-428

429-642

643-856

857-1070

1071-1284

>1284

Zdroj: zakonypreludi.sk/zz/2020-35

Stiahnite si tabuľku energetické prehľadu tried vo formáte PDF.

Spôsob určenia primárnej energie a emisií oxidu uhličitého určuje technická norma. Ak sa na zásobovanie budovy použije energia zo zdroja s využitím tepelnej alebo fotovoltickej solárnej energie, tepelných čerpadiel, zemných výmenníkov tepla, použité množstvo energie sa na určenie primárnej energie odráta z dodanej energie podľa jednotlivých miest spotreby.

Energetická efektívnosť budov sa výrazne líši medzi jednotlivými triedami. Napríklad rodinný dom v triede A0 má celkovú potrebu primárnej energie do 54 kWh/m² za rok, zatiaľ čo dom v triede G môže potrebovať viac ako 330 kWh/m² ročne. Tieto výrazné rozdiely ukazujú, aký veľký vplyv má energetická efektívnosť na celkovú spotrebu energie a náklady na prevádzku rodinného domu.

Ktorá energetická trieda domu je najlepšia?

Porovnanie energetických tried domov a ich prednosti:

 1.  Energetické triedy domu A0 (budova s takmer nulovou potrebou energie) a A1 (ultranízkoenergetická budova) ponúkajú najvyššiu úroveň úspor energie, čo vedie k nižším prevádzkovým nákladom a lepšiemu vnútornému prostrediu. Tieto budovy využívajú obnoviteľné zdroje energie a sú vybavené pokročilými technológiami na zlepšenie energetickej efektívnosti.
 2.  Triedy B (nízkoenergetická budova) a C (energeticky úsporná budova) predstavujú strednú úroveň energetickej efektívnosti a sú vhodné pre tých, ktorí chcú dosiahnuť dobrú rovnováhu medzi počiatočnými investíciami a úsporami energie. Tieto budovy môžu vyžadovať niektoré vylepšenia, aby dosiahli vyššie úrovne energetickej efektívnosti.
 3.  Triedy D a nižšie (bežné budovy existujúceho fondu) sú menej efektívne a často vyžadujú rozsiahlu obnovu, aby sa zlepšila ich energetická efektívnosť. Tieto budovy môžu mať vysoké prevádzkové náklady a nižšiu hodnotu na trhu.
Zdroj: Freepik.com


Kritériá a parametre hodnotenia

 • Energetická trieda domu sa hodnotí na základe viacerých kritérií:
 • Potreba energie: Množstvo energie potrebnej na vykurovanie, chladenie, osvetlenie vyjadrené v kWh/m².a.
 • Tepelná izolácia: Kvalita izolácie obvodových stien, strechy a podláh, ktorá ovplyvňuje tepelné straty budovy.
 • Využívanie obnoviteľných zdrojov energie: Miera využitia solárnych panelov, fotovoltických panelov, tepelných čerpadiel, biomasy a ďalších obnoviteľných zdrojov.
 • Účinnosť technických systémov: Efektivita vykurovacích, chladiacich, vetracích a osvetľovacích systémov.
 • Vzduchotesnosť: Miera prieniku vzduchu cez obvodový plášť budovy, čo ovplyvňuje energetické straty.

Výpočet energetickej triedy domu

Výpočet energetickej triedy domu zahŕňa niekoľko krokov:

 1.  Zber údajov: Získanie detailných informácií o stavebnej konštrukcii, použitých izolačných materiáloch, vykurovacích a chladiacich systémoch, spotrebe energie a využití obnoviteľných zdrojov energie.
 2.  Výkresy z architektúry / stavebné plány: pôdorysy podlaží a rez objektom.
 3.  Fotografie posudzovaného objektu a zariadení v dome: ktoré budú zahrnuté vo výpočte - napr. kotol, tepelné čerpadlo, krb, rekuperáciu, klimatizáciu, solárne a fotovoltické panely.
 4.  Kontrola podkladov pre výpočet energetickej triedy rodinného domu
 5. Výpočet energetickej triedy: Výsledkom analýzy je celková ročná potreba energie vyjadrená v kWh/m².a. Na základe tejto hodnoty sa budova zaradí do príslušnej energetickej triedy.

Porozumenie výsledkom výpočtu energetickej triedy je kľúčové pre identifikáciu oblastí, kde je možné zlepšiť energetickú efektívnosť budovy. Napríklad, ak je vysoká spotreba energie spôsobená nedostatočnou izoláciou, je možné zvážiť dodatočnú izoláciu stien alebo strechy. Ak sú vykurovacie systémy neúčinné, môže byť vhodné ich nahradiť modernejšími a efektívnejšími zariadeniami.

Analýza investičných nákladov

Investície do vyšších energetických tried domov môžu byť na začiatku vyššie, ale dlhodobé úspory na nákladoch na energiu a vyššia hodnota nehnuteľnosti tieto náklady často vykompenzujú. Pre novostavby je výhodné už na začiatku plánovať dosiahnutie vysokých energetických tried, pretože dodatočné náklady na moderné technológie a materiály môžu byť nižšie než pri dodatočných úpravách existujúcich budov.

Kritériá pre výber optimálnej energetickej triedy

Pri výbere optimálnej energetickej triedy je dôležité zohľadniť niekoľko kritérií: 

Finančné možnostiRozpočet na stavbu alebo obnovu budovy.
Dlhodobé úsporyOčakávané úspory na nákladoch na energiu.
Vnútorné prostredieKvalita vnútorného prostredia a komfort bývania.
Environmentálny vplyvZníženie emisií a ochrana životného prostredia.
Legislatívne požiadavkyPlatné normy a predpisy týkajúce sa energetickej efektívnosti.

Podnety na investície do energeticky úspornejších budov

Prínosy investícií do budov s lepšou energetickou triedou. Investície do budov s lepšou energetickou triedou prinášajú viacero výhod, ktoré presahujú rámec finančných úspor:

 • Finančné úspory: Energeticky úsporné budovy majú nižšie prevádzkové náklady, pretože spotrebúvajú menej energie na vykurovanie, chladenie, osvetlenie a prevádzku spotrebičov. Tieto úspory môžu byť značné, najmä pri dlhodobom užívaní budovy.
 • Vyššia hodnota nehnuteľnosti: Budovy s vyššou energetickou efektívnosťou majú často vyššiu trhovú hodnotu a sú atraktívnejšie pre potenciálnych kupcov alebo nájomcov. Energetický certifikát budov môže byť kľúčovým faktorom pri predaji alebo prenájme nehnuteľnosti.
 • Zlepšenie komfortu: Energeticky úsporné budovy poskytujú lepšiu tepelnú pohodu, stabilnejšiu vnútornú teplotu a lepšiu kvalitu vzduchu, čo zvyšuje komfort obyvateľov.
 • Ochrana životného prostredia: Nižšia spotreba energie vedie k zníženiu emisií skleníkových plynov a menšiemu využívaniu prírodných zdrojov. Investície do energetickej efektívnosti prispievajú k boju proti klimatickým zmenám a ochrane životného prostredia.
 • Energetická nezávislosť: Budovy využívajúce obnoviteľné zdroje energie, ako sú solárne panely alebo tepelné čerpadlá, znižujú svoju závislosť na externých dodávkach energie a zvyšujú svoju energetickú sebestačnosť.
Zdroj: Freepik.com

 

Motivácie pre vlastníkov budov pri zlepšovaní energetických tried

Existuje niekoľko spôsobov, ako motivovať a podporiť vlastníkov budov k investíciám do energetickej efektívnosti:

 • Finančné stimuly: Štátne dotácie, daňové úľavy a výhodné úvery na energetické úpravy môžu výrazne znížiť počiatočné náklady na investície do energetickej efektívnosti.
 • Poradenské služby: Bezplatné alebo dotované energetické poradenstvo môže pomôcť vlastníkom budov identifikovať najúčinnejšie opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti.
 • Vzdelávanie a informovanosť: Zvýšenie informovanosti o výhodách energetickej efektívnosti a poskytovanie vzdelávacích materiálov môže motivovať vlastníkov budov k investíciám.
 • Legislatívne opatrenia: Zavedenie prísnejších energetických štandardov a povinných energetických certifikátov môže prinútiť vlastníkov budov investovať do zlepšenia energetických vlastností.
 • Verejné projekty a iniciatívy: Podpora verejných projektov, ako sú zelené štvrte a ekologické budovy, môže slúžiť ako príklad a motivácia pre súkromných vlastníkov.

Význam energetických tried

Znalosť energetických tried domov je nevyhnutná pre informované rozhodovanie o investíciách do nehnuteľností. Energetický certifikát a jeho energetické triedy poskytujú jasný obraz o energetickej efektívnosti budovy a umožňujú vlastníkom a užívateľom identifikovať oblasti na zlepšenie. Investície do energeticky úspornejších budov prinášajú finančné úspory, zlepšujú komfort bývania, zvyšujú trhovú hodnotu nehnuteľností a prispievajú k ochrane životného prostredia.Investície do energeticky úsporných budov sú kľúčové pre udržateľnú budúcnosť. Pomáhajú znižovať spotrebu energie, emisie skleníkových plynov a chránia prírodné zdroje. Energeticky efektívne budovy prispievajú k ochrane životného prostredia a poskytujú zdravšie životné prostredie pre budúce generácie. Od 1. januára 2028 musia všetky nové verejné budovy a od 1. januára 2030 všetky nové budovy spĺňať nulové emisie z fosílnych palív.

Vypracujeme Vám certifikát na mieru.

Chcem certifikát
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články