Obnov dom: Žiadosť o platbu

Plán obnovy

 

Podať žiadosť o platbu z programu Obnov dom je naozaj jednoduché. V našom článku Vás prevedieme ako pri podávaní žiadosti o platbu postupovať. Dôležité upozornenie skôr než podáte žiadosť o vyplatenie finančného príspevku z programu Obnov dom, musíte mať dokončenú obnovu vášho rodinného domu. Zmluva musí byť zverejnená v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej Republiky a taktiež nezabudnite na energetický certifikát finálneho stavu domu.

Čo je to žiadosť o platbu?

Žiadosť o platbu predstavuje posledný krok, aby Vám mohol byť vyplatený príspevok na obnovu rodinného domu z programu Plánu obnovy. Musíte mať splnenú podmienku, a to dokončiť obnovu rodinného domu, získať energetický certifikát po obnove a zabezpečiť zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. 

Formulár na podanie žiadosti o platbu nájdete na stránke www.obnovdom.sk, kde ho vyplníte online, vytlačíte a podpíšete (ručným alebo elektronickým podpisom). K formuláru je potrebné priložiť povinné a nepovinné prílohy podľa realizovaných opatrení. Pozor, formulár sa líši pre každú výzvu. Po splnení týchto krokov bude vaša žiadosť spracovaná a príspevok vám bude vyplatený.

Zdroj: Freepik.com

 

Kto môže byť oprávneným žiadateľom o platbu?

Oprávneným žiadateľom je fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu postaveného pred rokom 2013. Pre účely tejto výzvy sa za rok postavenia považuje rok kolaudácie uvedený v energetickom certifikáte pred obnovou alebo v projektovom energetickom hodnotení. Vo 4. výzve trvalý pobyt v dome nie je podmienkou.

Rodinný dom musí byť situovaný na území Slovenskej republiky a výzva Obnov dom je platná pre všetky kraje bez obmedzenia. Na liste vlastníctva je povinné, aby nehnuteľnosť v časti druh stavby bola označená kódom 10 – Rodinný dom. Všetky podmienky štvrtej výzvy nájdete v Príručke pre žiadateľa.

Potrebné dokumenty pred podaním žiadosti

Doklady v závislosti od spôsobu realizácie

Nezabudnite ani na doklady potvrdzujúce ukončenie obnovy, ktoré potvrdia jej realizáciu a ukončenie. V závislosti od rozsahu obnovy a spôsobu realizácie je potrebné, aby ste k žiadosti o platbu predložili niektorý z nižšie uvedených dokladov:

Ak vám obnovu domu alebo jej časť realizovala firma, vyžiadajte si od firmy doklad, z ktorého jasne vyplýva, že firma obnovu zrealizovala

 • preberací/odovzdávajúci protokol alebo dodací list (predkladáte kópiu),
 • revízna správa alebo protokol o spustení zariadenia do prevádzky vydaný odborne spôsobilou osobou. V prípade, že ste v procese obnovy realizovali opatrenie skupiny B1, inštalovali ste nový zdroj energie, ktorý bol aj uvedený do užívania - napr. tepelné čerpadlo, plynový kondenzačný kotol, rekuperácia, solárne systémy, kotol na biomasu (prekladáte kópiu),
 • iný dokument, z ktorého je možné jednoznačne určiť prevzatie diela alebo zariadenia. V prípade zariadenia, potrebujete predložiť aj technický list tohto zariadenia. 

Na zdokladovanie ukončenia obnovy môžete použiť vzor „Preberacieho protokolu k realizácii projektu dodávateľsky".

Ak ste si celú obnovu alebo jej časť robili svojpomocne:

 • k žiadosti o platbu priložte podpísané čestné vyhlásenie, že obnova bola realizovaná svojpomocne. Použite záväzný vzor „Čestného vyhlásenia svojpomoc“.
 • ak ste v rámci obnovy osádzali zariadenia, ktoré vám museli inštalovať odborníci (napríklad kotol, tepelné čerpadlo a iné) je potrebné priložiť aj kópiu revíznej správy
 • v prípade, že ste odstraňovali azbest, je potrebné predložiť potvrdenie, že firma na to oprávnená s azbestom riadne naložila


Doklady v závislosti od rozsahu realizácie

 • Dokumenty nadväzujúce na stavebné povolenie - právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo rozhodnutie o predčasnom alebo dočasnom užívaní stavby. Ide o povinnú prílohu k žiadosti o platbu v prípade, ak bolo na obnovu domu vydané stavebné povolenie.
 • Projektová dokumentácia – povinná príloha, ak si v žiadosti o platbu nárokujete preplatenie výdavkov na jej vypracovanie a nepredložili ste ju spolu so žiadosťou o pridelenie finančného príspevku.
 • Vyjadrenie odborne spôsobilej osoby k vynúteným vedľajším výdavkom (sokel, atika, balkónové dosky...) predkladáte, ak si nárokujete preplatiť tieto vynútené vedľajšie výdavky, ktoré vznikli počas obnovy rodinného domu. Odborne spôsobilá osoba vám vystaví čestné vyhlásenie, použite vzor „Vyjadrenie oprávnenej osoby".

V týchto prípadoch k žiadosti o platbu prikladáte kópiu uvedeného dokumentu. Nesmie Vám chýbať ani doklad o odstránení odpadu, teda potvrdenie certifikovanej spoločnosti, ktorá odpad odviezla.

Kroky k podaniu žiadosti o platbu obnov dom

Podanie žiadosti o platbu je naozaj jednoduché a zvládne to určite každý z Vás. 
Kroky pred podaním žiadosti o platbu:

 • účinná zmluva
 • ukončená obnova rodinného domu
 • doklady potvrdzujúce ukončenie obnovy
 • energetický certifikát po obnove
 • farebná fotodokumentácia
 • potvrdenie o nakladaní so stavebnými odpadmi

Podanie žiadosti o platbu obsahuje,

 • kontrolu správnosti dokladov môžete na ktoromkoľvek regionálnom úrade Slovenskej agentúry životného prostredia
 • vyplňte a stiahnite online formulár žiadosti o platbu
 • stiahnutý online formulár žiadosti o platbu vytlačte, podpíšte a pošlite buď listinne alebo elektronicky cez e-schránku Slovenskej agentúry životného prostredia na www.slovensko.sk 

Po podaní žiadosti o platbu nasleduje,

 • čakanie na vyplatenie príspevku - predloženie žiadosti o platbu do 31. októbra 2024 môže príspevok na obnovu dosiahnuť až 80% celkových oprávnených výdavkov, po tomto dátume 75% výdavkov
 • SAŽP každému žiadateľovi rezervuje sumu 19-tisíc eur, resp. 15-tisíc eur (podľa predpokladanej úspory primárnej energie), ktorá bude automaticky uvedená aj v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu
 • výšku skutočne vyplateného príspevku SAŽP vypočíta na základe preukázaných zrealizovaných opatrení na obnovu a sprievodnej dokumentácie v rozsahu, v akom je financovaná v rámci projektu.

Zdroj: Obnovdom.sk

Kontrola stavu žiadosti o platbu

Nezabudnite si tiež prečítať aktuálnu Príručku pre žiadateľa pre výzvu, do ktorej ste sa zapojili. Podrobne v nej nájdete všetky podmienky, ktoré musíte splniť, aby vaša žiadosť o platbu bola posúdená kladne. Majte na vedomí, že čím kompletnejšiu žiadosť o platbu predložíte, tým rýchlejšie bude posúdená a tým skôr Vám môžu byť vyplatené peniaze.

Pred podaním žiadosti o platbu si skontrolujte v prvom rade či máte účinnú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv. Skontrolovať stav vašej žiadosti si môžete na stránke www.obnovdom.sk v pravom dolnom rohu s názvom „Stav vašej žiadosti.“ Potrebné je mať pripravený identifikátor žiadosti, ktorý nájdete na prvej strane vašej žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Identifikátor žiadosti vyzerá takto: „030064424026“.

V druhom rade je dôležité mať ukončenú obnovu domu podľa energetického certifikátu pred obnovou. Niektoré vedľajšie oprávnené výdavky nie sú súčasťou energetického certifikátu (napr.: nádrž na dažďovú vodu, inštalácia tieniacej techniky, zelené strechy, odstránenie azbestu), lebo nemajú vplyv na úsporu energie.

Energetický certifikát po obnove

Následne treba požiadať odborne spôsobilú osobu o vyhotovenie energetického certifikátu po obnove. Bude potrebné mať technické listy, fotodokumentáciu a energetický certifikát pred obnovou alebo projektové energetické hodnotenie.

POZOR! V energetickom certifikáte po obnove sa už úspory nevyčísľujú. Slovenská agentúra životného prostredia si úspory overí na základe porovnania projektového hodnotenia či energetického certifikátu, ktorý ste im dodali pred obnovou a certifikátu, ktorý im dodáte po obnove. Hodnotí sa aktuálny stav rodinného domu.

Zdroj: Freepik.com

 

Vyplnenie žiadosti o platbu

Vyplňte online formulár žiadosti o platbu vo výzve, do ktorej ste sa zapojili. Následne si formulár stiahnite a uložte v počítači. Nezabudnite, že kompletne predložená žiadosť o platbu pozostáva z formulára žiadosti a z požadovaných povinných príloh. 

Predtým, ako začnete vypĺňať online formulár žiadosti, pripravte si všetky doklady a povinné prílohy, ktoré budete pri vypĺňaní formulára potrebovať:

 • IBAN a údaje o banke a účte, 
 • identifikačné údaje žiadateľa, 
 • adresu trvalého pobytu a kontaktné údaje, 
 • list vlastníctva rodinného domu, ktorý ste obnovovali, 
 • energetický certifikát po obnove rodinného domu, 
 • dokumenty k preukázaniu realizácie jednotlivých opatrení vykonaných pri obnove rodinného domu 

V prípade, ak vám online formulár, v časti 3. Povinné prílohy, ponúkne možnosť nahrať prílohy – môžete ich nahrať aj priamo počas vypĺňania online formulára. Nahraté prílohy už neposielajte spolu so žiadosťou poštou. Pozor, nahrať je možné iba prílohy, ktoré sa nevyžadujú ako originál. Odporúčame využiť túto možnosť, urýchlite tak proces kontroly vašej žiadosti. Prílohy, ktoré sa vyžadujú ako originál, nahrať možné nie je a musíte ich doručiť SAŽP spolu s podpísanou žiadosťou o platbu.

Zdroj: Obnovdom.sk

Časté chyby pri podávaní žiadosti

Ako odborníci na energetickú certifikáciu sme už vypracovali veľké množstvo energetických certifikátov pre obnovou/ po obnove, ako aj projektových energetických hodnotení.

Zdieľame s Vami najčastejšie chyby, s ktorými sme sa stretli:

 • nedostatočná fotodokumentácia - robte si ju priebežne a nezabudnite odfotiť všetko, dokonca aj zateplenie, ktoré sa nachádza pod podlahou či strešnou krytinou
 • nekompletná dokumentácia (chýbajúce technické a revízne listy, potvrdenie s nakladaním nebezpečného odpadu)
 • chýbajúce čestné vyhlásenie, že obnova bola realizovaná svojpomocne
 • nie je dokončená obnova rodinného domu
 • chýbajúci energetický certifikát po obnove
 • chýbajúca zaručená konverzia dokumentov pre prílohy, ktoré je potrebné predložiť ako originál cez e-schránku SAŽP
 • vyplníte online formulár žiadosti o platbu vo výzve, ktorej nie ste oprávneným žiadateľom

Netreba sa ničoho báť, akékoľvek dodatočné otázky Vám zodpovie ktorýkoľvek pracovník SAŽP na jednej z regionálnych pobočiek. Otváracie hodiny nájdete na stránke www.obnovdom.sk.

Vzor žiadosti o platbu obnov dom (PDF)

Prikladáme aj vzor žiadosti o platbu obnov dom v pdf formáte, aby ste si pripravili dopredu všetky potrebné informácie na vyplnenie žiadosti o platbu online. Vzor je pre výzvu číslo 4.

Každá výzva má svoj vlastný formulár žiadosti o platbu. Formuláre sa môžu od seba mierne odlišovať. Vytlačený a podpísaný formulár žiadosti o platbu pošlite buď poštou alebo elektronicky cez e-schránku Slovenskej agentúre životného prostredia na www.slovensko.sk. Ak sa rozhodnete pre elektronickú komunikáciu, nezabudnite si aktivovať e-schránku aj pre prijímanie dokumentov. Gratulujeme, že ste sa dostali až sem. Pravdepodobnosť, že sa stanete úspešným žiadateľom je vysoká.
 

Vypracujeme Vám certifikát na mieru.

Chcem certifikát
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články