Uhlíková neutralita ako súčasť ekologicky udržateľného rozvoja

Energetický certifikát

Čítanie za menej ako 7 minút.

 

Nové zelené budovy bez uhlíka majú potenciál stať sa kľúčovým prvkom ekologicky udržateľného rozvoja v 21. storočí. 

V kontexte rastúcej potreby zníženia emisií skleníkových plynov a dosiahnutia uhlíkovej neutrality sa zelené novostavby stávajú zásadným nástrojom na ochranu životného prostredia.

A významným nástrojom k budovaniu trvalo udržateľných komunít. 

V našom článku preskúmame aj dôležitosť úspor energie a konceptu uhlíkovej neutrality v súvislosti s novostavbami a ich významom pre ekologický a udržateľný rozvoj.

 

Vplyv trhového riadenia a vládnych iniciatív

Stratégie zelených budov sú ovplyvňované niekoľkými kľúčovými faktormi, vrátane riadenia trhu a vládnych iniciatív, ktoré sa stávajú základnými súčasťami ekologického hospodárstva.

Vlády na celom svete zavádzajú politiky a poskytujú finančné stimuly na podporu ekologických stavebných praktík.

Tieto opatrenia zahŕňajú usmernenia pre udržateľnú výstavbu, energetické normy a podporu vo forme grantov alebo daňových úľav pre developerov, ktorí dodržiavajú štandardy zelených budov.

Rastúce povedomie a technologické inovácie

Rastúce obavy o environmentálne problémy medzi spotrebiteľmi aj podnikmi, motivujú developerov k väčším investíciám do projektov zelených budov

Uznávajú hodnotu udržateľnosti nielen z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, ale aj vo vzťahu k potenciálnym úsporám nákladov v dlhodobom horizonte. 

Technologické inovácie v stavebníctve, inovatívne metódy, materiály, dizajn a používanie energeticky účinných spotrebičov a obnoviteľných zdrojov energie sa stávajú čoraz bežnejšími a zjednodušujú tak prístup developerov k výstavbe zelených budov.

Neváhajte kontaktovať našich špecialistov, ktorí Vám zhodnotia váš objekt, vyčíslia možnú úsporu energie a navrhnú energetické riešenia na mieru. 

Poskytnú Vám tak komplexné služby v oblasti energetických úspor a zvýšia kvalitu vnútorného prostredia budov. 100% know-how využité vo Váš prospech.

Ciele a výzvy Európskej únie a Slovenska

Smerovanie k uhlíkovej neutralite sa stáva prioritou nielen na európskej úrovni, ale aj na úrovni národných politík. 

Európska únia si v roku 2019 stanovila za cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050

Cieľom je znížiť emisie skleníkových plynov a zabezpečiť potenciál prírodných zdrojov

Slovensko sa tiež zaviazalo k ambicióznym cieľom v oblasti zníženia emisií skleníkových plynov, súčasťou ktorých je aj podpora zelených iniciatív vo výstavbe.

Súčasne je však potrebné čeliť výzvam, ako sú technologické inovácie, ekonomická udržateľnosť a sociálne aspekty transformácie k udržateľnej budúcnosti.

Prvé dopady klimatických zmien sa začínajú prejavovať na celom svete vrátane Európy.

Extrémne výkyvy počasia, ako sú suchá, silné dažde, záplavy a zosuvy pôdy sa vyskytujú čoraz častejšie aj v našej krajine.

Zmeny podnebia majú za následok aj zvyšovanie hladín morí a oceánov, ich prekysľovanie a stratu biodiverzity

 

Stratégie na dosiahnutie uhlíkovej neutrality

Podľa Medzivládneho panelu o zmene klímy musíme urobiť všetko preto, aby svetová teplota nevzrástla o viac ako 1,5 stupňa Celzia, čo si vyžaduje dosiahnutie uhlíkovej neutrality do polovice 21. storočia

V súlade s tým Európska únia reviduje staré právne predpisy a prijíma nové, ktoré pomôžu dosiahnuť cieľ znížiť emisie do roku 2030 o 55 %

Balík právnych predpisov známy pod názvom „Fit for 55“ zahŕňa okrem iného pravidlá obchodovania s emisiami, národné ciele znižovania emisií, odstraňovanie uhlíka v sektore využívania pôdy a emisie z dopravy.

Tieto opatrenia zahŕňajú aj podporu pre zelené technológie a investície do obnoviteľných zdrojov energie.

Do roku 2040 je cieľ znížiť emisie o 90% v porovnaní s úrovňou z roku 1990, čo je v súlade s nedávnymi vedeckými odporúčaniami a záväzkami Európskej únie vyplývajúcimi z Parížskej dohody.

Na dosiahnutie tohto cieľa budú potrebné tieto opatrenia:

  • Dôsledné dodržiavanie existujúcich legislatívnych smerníc EÚ, pričom sa zabezpečí ich plná implementácia.
  • Aktívne zapájanie sa do dekarbonizácie priemyslu prostredníctvom prechodu na obnoviteľné zdroje energie a minimalizáciu uhlíkovej stopy.
  • Podpora domácej výroby v rastúcich odvetviach, ako sú batérie, elektrické vozidlá, tepelné čerpadlá a solárne panely, čo prispieva k zvýšeniu energetickej nezávislosti.
  • Zabezpečenie spravodlivosti, solidarity a sociálnych politík, aby sa zaručilo rovnomerné rozdelenie prospechu a zaťaženia pre všetkých občanov.
  • Aktívny dialóg so všetkými zainteresovanými stranami, vrátane poľnohospodárov, podnikov, odborových organizácií a občianskej spoločnosti, s cieľom zabezpečiť transparentnosť a participáciu vo všetkých fázach rozhodovacieho procesu.

Zmena klímy neustále spôsobuje značné hospodárske škody. Jej náklady a vplyv na ľudí sú čoraz väčšie a viditeľnejšie. 

Musíme konať teraz, aby sme posilnili odolnosť Európy voči budúcim krízam a aby sme sa stali menej závislí od dovozu fosílnych palív.

 

Uhlíková neutralita a zelené novostavby predstavujú dôležitý prvok budúcej udržateľnej spoločnosti. 

S podporou vládnych iniciatív, technologických inovácií a zvyšujúceho sa povedomia spotrebiteľov môžeme vytvoriť prostredie, kde budovy neznamenajú len miesto na život alebo prácu, ale aj pozitívny prínos k ochrane životného prostredia a budovaniu lepšej budúcnosti pre nás všetkých.

Poďme spoločne prispieť k environmentálnej udržateľnosti.

Vypracujeme Vám certifikát na mieru.

Chcem certifikát
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články