Kolaudačné rozhodnutie: postup a žiadosti ku kolaudácii stavby

Energetický certifikát

 

Kedy požiadať stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia? Kolaudačné rozhodnutie je záverečný krok v stavebných prácach pred uvedením stavby do prevádzky. Overuje sa, či bola stavba vykonaná v súlade so stavebným povolením, projektovou dokumentáciou a platnými normami. Je nevyhnutné mať pripravené všetky potrebné dokumenty a dodržiavať presný postup vrátane technických a právnych aspektov. V nasledujúcich častiach sa podrobne pozrieme na prípravu žiadosti a potrebné dokumenty pre úspešné získanie kolaudačného rozhodnutia.

Čo je kolaudačné rozhodnutie?

Kolaudačné rozhodnutie je dokument vydaný príslušným stavebným úradom, ktorý potvrdzuje, že dokončená stavba spĺňa všetky technické, bezpečnostné a právne normy a predpisy, ako aj podmienky stanovené v stavebnom povolení a projektových dokumentoch. Toto rozhodnutie potvrdzuje legálne užívanie stavby.

Účelom kolaudačného rozhodnutia je, že stavby sú bezpečné a vhodné pre užívanie v súlade s ich stanoveným účelom. Toto rozhodnutie slúži ako finálna kontrola, po ktorej je stavba oficiálne a bezpečne uvedená do prevádzky. Význam kolaudačného rozhodnutia spočíva v ochrane zdravia a bezpečnosti obyvateľov, ako aj v ochrane verejného záujmu a životného prostredia.

Kolaudácia stavby a kolaudačné rozhodnutie predstavujú záverečnú fázu stavebného procesu, zatiaľ čo stavebné povolenie je vyžadované na začiatku alebo počas realizácie stavebných prác. Stavebné povolenie umožňuje začať stavbu alebo vykonať určité stavebné zmeny.

Zdroj: Freepik.com


Kedy je a nie je potrebné kolaudačné rozhodnutie?

Kolaudačné rozhodnutie je potrebné vo väčšine prípadov; hlavne pri novostavbe alebo rozsiahlejšej rekonštrukcii existujúcej stavby. Spadajú sem obytné domy, komerčné objekty, priemyselné budovy a verejné budovy. Rovnako je nevyhnutné, keď meníte využitie stavby na iný účel ako bolo určené. A keď nastanú zmeny, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť alebo zdravie osôb, ktoré ich budú využívať. Takýmto príkladom sú prístavby alebo nadstavby a zmeny konštrukčných riešení.

Kolaudácia stavby je povinná vždy, keď je to vyžadované stavebným zákonom alebo miestnymi predpismi pre daný typ stavby alebo rozsah práce. Tento proces zabezpečuje, že stavba je vykonaná podľa všetkých relevantných technických noriem a bezpečnostných požiadaviek.

Kolaudácia stavby nie je potrebná pri menších úpravách, ktoré nemajú výrazný vplyv na bezpečnosť stavby, ako sú kozmetické úpravy interiéru, menšie renovácie alebo údržba, ktoré nemenia základné využitie objektu. Taktiež pri dočasných stavbách určených na obmedzené obdobie užívania sa môže od kolaudačného procesu upustiť.

Kto vydáva kolaudačné rozhodnutie?

Kolaudačné rozhodnutie vydáva príslušný stavebný úrad v danom okrese, kde bola nehnuteľnosť postavená. Všetky podmienky a administratívne náležitosti ohľadom vydania kolaudačného rozhodnutia určuje stavebný zákon a vyhlášky rezortu životného prostredia. Na užívanie objektu je potrebné mať právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie sa predkladá na tom istom stavebnom úrade.

Zdroj: Freepik.com 


Potrebné dokumenty k žiadosti o kolaudáciu

Pri podávaní žiadosti o kolaudačné rozhodnutie je potrebné zabezpečiť kompletnú dokumentáciu. Dokumentácia sa líši od požiadaviek konkrétneho stavebného úradu. K vyplnenej žiadosti je potrebné vo väčšine prípadov doložiť:

 • stavebný denník (kópia)
 • projektová dokumentácia stavby
 • list vlastníctva
 • geometrický plán (zameranie osadenia stavby)
 • územné rozhodnutie
 • právoplatné stavebné povolenie (kópia)
 • energetický certifikát
 • revízne doklady a správy o vykonaných skúškach – správa k elektroinštalácii, plynoinštalácii, atest ohľadom žumpy, doklad o dodávke vody a odvádzaní splaškových vôd
 • revízne správy o bezchybnosti a odskúšaní všetkých inštalácií v dome
 • certifikáty a testy materiálov použitých pri stavbe
 • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku za kolaudáciu v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Ak Vám budú chýbať niektoré podklady; stavebný úrad vyzve na ich doloženie a týmto sa kolaudácia domu predĺži.

Mnohé stavebné úrady poskytujú vzorové formuláre a zoznamy potrebných príloh na svojich webových stránkach. Základný formulár žiadosti (vzor stavebný úrad Žilina) často zahŕňa sekcie ako údaje o stavbe, údaje o stavebníkovi či zoznam priložených dokumentov. Dôležité je taktiež priložiť všetky prílohy podľa špecifických požiadaviek príslušného úradu.

Dôležité body pri príprave dokumentácie:

 • Úplnosť a presnosť: zabezpečte, aby dokumentácia bola kompletná a presne zodpovedala stavu stavby.
 • Aktualizácia dokumentov: všetky dokumenty musia byť aktuálne a musia reflektovať posledný stav dokončenej stavby.
 • Overenie dokumentov: niektoré dokumenty vyžadujú notárske overenie alebo potvrdenie od certifikovaných technikov.
 • Čitateľnosť a prístupnosť: dokumenty by mali byť jasne čitateľné a systematicky usporiadané, aby uľahčili revíziu zo strany stavebného úradu.

Proces kolaudácie stavieb

Proces kolaudácie stavieb začína podaním žiadosti o kolaudačné rozhodnutie na príslušný stavebný úrad.

Po podaní žiadosti o kolaudáciu stavby nasleduje kolaudačná obhliadka, počas ktorej stavební úradníci preskúmajú stavbu a zistia, či sú splnené všetky požiadavky. Ak sú splnené, stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie. Ak nie sú splnené, stavebník musí odstrániť všetky nedostatky a požiadať o ďalšiu obhliadku.

Kolaudácia stavby sa hodnotí podľa viacerých kritérií, vrátane:

 1. Dodržania stavebných predpisov: stavební úradníci skontrolujú, či bola stavba vykonaná v súlade s povoleniami a projektovou dokumentáciou.
 2. Bezpečnostné normy: zabezpečuje sa, že stavba spĺňa všetky potrebné bezpečnostné normy, vrátane požiarnej bezpečnosti a prístupnosti.
 3. Technické normy: overuje sa kvalita použitých materiálov a techník, ako aj správnosť inštalácií.
 4. Environmentálne predpisy: hodnotí sa vplyv stavby na životné prostredie a dodržanie príslušných environmentálnych noriem.

Kolaudačné rozhodnutie by malo byť vydané do 30 dní od dňa doručenia rozhodnutia, v obzvlášť zložitých prípadoch do 60 dní . V ňom je jasne uvedené na čo sa môže stavba využívať, teda účel stavby.  Ak ste stavali a kolaudovali rodinný dom a byt, tak ide o bytový priestor. Ak ste kolaudovali kanceláriu ide o kancelárske priestory. POZOR! Účel stavby sa už nedá jednoducho meniť. Zmena môže nastať na základe konania o zmene účelu stavby.

Porovnanie poplatkov kolaudačného konania v susedných štátoch

Poplatky kolaudačného konania sú v susedných štátoch rozdielne. Ukážeme Vám sadzobník poplatkov kolaudačného konania hlavných miest našich dvoch susedných štátov; Česka a Rakúska. Na Slovensku sú aktuálne poplatky vo všetkých krajských mestách rovnaké, riadia sa aktuálnym stavebným zákonom. Poplatok za stavebné povolenie sa bude po novom odvíjať od ceny investície 1,25% stavebných nákladov.

Nie je však ešte určené kedy. V Rakúsku podlieha stavebný zákon regionálnej legislatíve; každá spolková krajina má svoje vlastné zákony a nariadenia. Preto je potrebné rozlišovať medzi spolkovými krajinami Dolné Rakúsko, Burgenland a Viedeň. V Českej republike je to podobné ako u nás, stavebný zákon stanovuje rovnakú sadzbu pre všetky kraje.

Zdroj: Freepik.com

 

Úlohy a zodpovednosti v kolaudačnom procese

Stavebník má kľúčovú úlohu v celom procese kolaudácie. Jeho hlavné povinnosti zahŕňajú:

 • Príprava a predloženie kompletných dokumentov: stavebník musí zabezpečiť, aby všetky potrebné dokumenty boli správne vyplnené a predložené príslušnému stavebnému úradu.
 • Dodržanie stavebných a bezpečnostných predpisov: musí sa uistiť, že všetky časti stavby sú v súlade s lokálnymi zákonmi a predpismi.
 • Organizácia kolaudačnej obhliadky: stavebník koordinuje termín a zabezpečuje, aby stavba bola pripravená na obhliadku stavebným úradníkom.
 • Opravy a úpravy: ak počas kolaudačnej obhliadky prídu na svetlo nedostatky, stavebník je zodpovedný za ich odstránenie v stanovenom termíne.

Stavebný úrad a iné príslušné orgány majú rovnako zásadnú úlohu v procese kolaudácie:

 • Preskúmanie predložených dokumentov: stavebný úrad kontroluje, či predložené dokumenty spĺňajú všetky požiadavky.
 • Vykonanie kolaudačnej obhliadky: stavební úradníci vykonávajú fyzickú kontrolu stavby, aby zistili, či odpovedá všetkým normám a predpisom.
 • Vydanie kolaudačného rozhodnutia: na základe výsledkov z kolaudačnej obhliadky stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie alebo určí potrebné opatrenia k náprave.

Efektívna spolupráca medzi stavebníkom a stavebným úradom je zásadná pre úspech kolaudačného procesu. To zahŕňa:

 • Transparentnú komunikáciu: stavebník musí pravidelne komunikovať so stavebným úradom a informovať ho o akomkoľvek vývoji alebo problémoch.
 • Spoluprácu pri riešení problémov: ak sa počas procesu vyskytnú nejasnosti alebo problémy, obidve strany musia spolupracovať na ich riešení.
 • Dodržiavanie odporúčaní stavebných úradníkov: stavebník musí rešpektovať všetky odporúčania a požiadavky stavebných úradníkov a zabezpečiť, aby boli dodržané všetky zákonné predpisy.

Praktické rady riešenia problémov pri kolaudácii

Pri kolaudácii stavieb môžu nastať rôzne komplikácie:

 • Nedostatky v dokumentácii: chýbajúce alebo nesprávne vyplnené dokumenty spomalia alebo dokonca zastavia kolaudačný proces.
 • Nezrovnalosti so stavebným povolením: ak stavba nezodpovedá projektu schválenému v stavebnom povolení, môže to viesť k zamietnutiu kolaudácie.
 • Nedostatočné bezpečnostné opatrenia: ak stavba nespĺňa bezpečnostné normy, ako sú protipožiarne systémy alebo evakuačné cesty, je to dôvod na zamietnutie.
 • Technické nedostatky: chyby pri inštalácii alebo použití nesprávnych materiálov môžu viesť k potrebe ďalších opráv pred schválením stavby.

Aby sa predišlo komplikáciám pri kolaudácii stavby, určite sa odporúča nepodceniť tieto kroky:

 1. Dôkladná príprava dokumentov: zabezpečte, že všetky potrebné dokumenty sú úplné a presne vyplnené.
 2. Pravidelná kontrola stavby: monitorujte pravidelne stavbu počas jej realizácie, aby ste sa uistili, že všetko je v súlade so schválenými plánmi.
 3. Spolupráca s odborníkmi: zabezpečte si kvalifikovaných technikov a inžinierov, ktorí môžu zabezpečiť, že všetky aspekty stavby sú vykonávané podľa predpisov.
 4. Bezpečnostné audity: pravidelne vykonávajte bezpečnostné kontroly, aby ste zabezpečili dodržanie všetkých bezpečnostných noriem.

Ak počas kolaudačného procesu nastanú problémy, je dôležité ich efektívne riešiť:

 • Analýza problému: identifikujte zdroj problému a rozsah vplyvu na kolaudačný proces
 • Konzultácia s odborníkmi: získajte odbornú radu od stavebných inžinierov alebo právnikov, ak je to potrebné.
 • Rýchla náprava: začnite s opravami alebo úpravami čo najskôr, aby bolo možné kolaudačný proces dokončiť bez ďalších oneskorení.
 • Komunikácia so stavebným úradom: informujte úrad o prijatých opatreniach a požiadajte o ďalšiu obhliadku, ak je to potrebné.
Zdroj: Freepik.com


Čo prinesie kolaudačné rozhodnutie?

Vydaním kolaudačného rozhodnutia sa kolaudácia objektu nekončí. Stavebníkovi alebo majiteľovi stavby vznikajú po získaní kolaudačného rozhodnutia stavby ďalšie povinnosti. Sú to administratívne úkony, ktoré je potrebné vybaviť v čo najkratšom čase. Od ich promptného vybavenia závisí skoré ukončenie kompletného procesu kolaudácie, po ktorom bude stavba oficiálne evidovaná a obývateľná.

Povinnosti po získaní kolaudačného rozhodnutia:

 • Zaevidovanie stavby pre účely daňového priznania na mestskom alebo obecnom úrade.
 • Zaevidovanie stavby pre účely zmeny trvalého pobytu na mestskom alebo obecnom úrade.
 • Podanie žiadosti o pripísanie novej stavby na parcelu na príslušnom katastrálnom úrade.
 • Podanie žiadosti o pridelenie súpisného čísla stavby na mestskom alebo obecnom úrade.

 

Získaním kolaudačného rozhodnutia a vybavením záverečných administratívnych úkonov sa stavba stáva úradne legálnou nehnuteľnosťou. Kolaudáciou stavby je zaistená jej bezpečnosť, ochrana zdravia užívateľov budovy aj ochrana životného prostredia. Majiteľ stavby sa tak vyhne pokutám v stovkách eur a zbúraniu čiernej stavby, ktorá hrozí každej stavbe bez vydaného kolaudačného rozhodnutia. A čo môže byť lepším pocitom ako vedomie, že stavba je oficiálne schválená a bezpečná pre život? 

Vypracujeme Vám certifikát na mieru.

Chcem certifikát
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články