Kontrola kotlov a vykurovacej sústavy

Energetický audit

Komplexné zabezpečenie kontrol kotlov a vykurovacích sústav, ktoré sú povinné podľa zákona č. 17/2007 Z.z., platný od 1.1.2008.

Na základe osvedčenia č.17/2007-0129 vydané SEIA (Slovenská inovačná a energetická agentúra), vykonávame pravidelnú kontrolu kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov.

Ciele kontroly kotlov a vykurovacích sústav

Intervaly kontroly

pravidelne kontroly kotlov a vykurovacich sustav

Povinná kontrola kotlov od výkonu 20 kW

§1 zákona sa vzťahuje na:

Tento zákon sa nevzťahuje na:

Kotly umiestnené vo výrobných budovách a v nevýrobných budovách, na ktorých sa pravidelne zabezpečuje overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesta (§ 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike), kotly určené na vykurovanie priestorov a prípravu teplej vody v budovách podľa osobitného predpisu (§ 2 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z.), čiže v:

§4 zákona stanovuje:

Ak je predmetom pravidelnej kontroly kotlov kotol starší ako 15 rokov, vykoná sa spolu s pravidelnou kontrolou kotla aj individuálna špeciálna kontrola vykurovacej sústavy.

§6 zákona stanovuje:

Pred vykonaním kontroly musí byť zariadenie prevádzkyschopné a spĺňať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky na prípravu zariadenia na vykonanie kontroly oprávnená osoba písomne oznámi vlastníkovi budovy alebo správcovi budovy najmenej desať pracovných dní pred termínom vykonania kontroly.

Povinná správa z kontroly

Z kontroly vyhotoví oprávnená osoba správu, ktorá musí obsahovať:

Správa z kontroly sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch a v elektronickej forme. Dva rovnopisy správy zašle oprávnená osoba vlastníkovi budovy alebo správcovi budovy do 30 dní od vykonania kontroly.

Jeden rovnopis a elektronickú formu správy zašle oprávnená osoba najneskôr do 30 dní po ukončení kalendárneho roka príspevkovej organizácii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky - Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre.

§9 zákona popisuje priestupky:

Vlastník budovy, ktorým je fyzická osoba, sa dopustí priestupku, ak:

Za priestupok podľa §9 odsek 1 možno uložiť pokutu do 333 eur.

V prípade doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať, radi zodpovieme 

Vypracujeme Vám energetický audit na mieru.

Chcem energetický audit
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články