Kontrola kotlov a vykurovacej sústavy v zmysle zákona 17/2007

Energetický audit

Komplexné zabezpečenie kontrol kotlov a vykurovacích sústav, ktoré sú povinné podľa zákona č. 17/2007 Z.z., platný od 1.1.2008.

Na základe osvedčenia č.17/2007-0129 vydané SEIA (Slovenská inovačná a energetická agentúra), vykonávame pravidelnú kontrolu kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov.

Ciele kontroly kotlov a vykurovacích sústav

 • efektívna výroba tepelnej energie
 • overenie účinnosti kotla
 • návrh a popis opatrení
 • zlepšenie eneretickej hospodárnosti systému

Intervaly kontroly

pravidelne kontroly kotlov a vykurovacich sustav

Povinná kontrola kotlov od výkonu 20 kW

§1 zákona sa vzťahuje na:

 • kotly s menovitým výkonom od 20 kW vrátane v nevýrobných budovách, ktoré spaľujú tuhé a tekuté fosílne palivá, biomasu a bioplyn a sú určené na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • vykurovacie sústavy v nevýrobných budovách, ktorých súčasťou je kotol podľa bodu 1 starší ako15 rokov, klimatizačné systémy v nevýrobných budovách s menovitým výkonom od 12 kW vrátane.

Tento zákon sa nevzťahuje na:

Kotly umiestnené vo výrobných budovách a v nevýrobných budovách, na ktorých sa pravidelne zabezpečuje overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesta (§ 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike), kotly určené na vykurovanie priestorov a prípravu teplej vody v budovách podľa osobitného predpisu (§ 2 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z.), čiže v:

 • budovách a pamätníkoch chránených z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty
 • kostoloch a iných budovách používaných ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia
 • budovách, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky
 • priemyselných stavbách, dielňach nebytových poľnohospodárskych budovách s nízkou spotrebou energie
 • bytových budovách, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku
 • samostatne stojacich budovách, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.

§4 zákona stanovuje:

Ak je predmetom pravidelnej kontroly kotlov kotol starší ako 15 rokov, vykoná sa spolu s pravidelnou kontrolou kotla aj individuálna špeciálna kontrola vykurovacej sústavy.

§6 zákona stanovuje:

Pred vykonaním kontroly musí byť zariadenie prevádzkyschopné a spĺňať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky na prípravu zariadenia na vykonanie kontroly oprávnená osoba písomne oznámi vlastníkovi budovy alebo správcovi budovy najmenej desať pracovných dní pred termínom vykonania kontroly.

Povinná správa z kontroly

Z kontroly vyhotoví oprávnená osoba správu, ktorá musí obsahovať:

 • identifikačné údaje výrobcu zariadenia, typ zariadenia a rok jeho výroby
 • menovitý výkon zariadenia pre každý druh používanej energie
 • druh a charakteristiku používanej energie
 • postup výkonu kontroly
 • použité výpočty, výsledky kontroly s návrhom odporúčaní
 • identifikačné údaje a podpis oprávnenej osoby.

Správa z kontroly sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch a v elektronickej forme. Dva rovnopisy správy zašle oprávnená osoba vlastníkovi budovy alebo správcovi budovy do 30 dní od vykonania kontroly.

Jeden rovnopis a elektronickú formu správy zašle oprávnená osoba najneskôr do 30 dní po ukončení kalendárneho roka príspevkovej organizácii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky - Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre.

§9 zákona popisuje priestupky:

Vlastník budovy, ktorým je fyzická osoba, sa dopustí priestupku, ak:

 • nezabezpečí pravidelnú kontrolu zariadení, hoci je na to podľa tohto zákona povinný
 • neuchová správu z kontroly 3 roky po vykonaní nasledujúcej pravidelnej kontroly
 • neodovzdá pri predaji budovy správu z poslednej kontroly novému vlastníkovi
 • neodovzdá pri prenájme budovy alebo zariadenia osvedčenú kópiu správy z poslednej kontroly nájomcovi

Za priestupok podľa §9 odsek 1 možno uložiť pokutu do 333 eur.

V prípade doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať, radi zodpovieme 

Vypracujeme Vám energetický audit na mieru.

Chcem energetický audit
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články