Dotácia na fotovoltiku pre Váš podnik

Energetický audit

Máme pre Vás skvelú správu!

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny - OPKZP-PO4-SC411-2023-82.

Cieľom výzvy je zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe Slovenskej Republiky.


Výzva bola vyhlásená ku dňu 11.8.2023 a jej uzavretie je plánované na 11.9.2023

Výška finančných prostriedkov zo zdrojov vyčlenených na výzvu je 5 000 000 EUR.

Minimálna výška na projekt je 30 000 EUR. Maximálna výška na jeden podnik a jeden investičný projekt nesmie presiahnuť 500 000 EUR.

Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu.

Aká je výška finančnej podpory projektu?

Finančná podpora projektu je odstupňovaná podľa veľkosti podniku.

Veľkostná kategória prijímateľa

Maximálna intenzita pomoci

Malý podnik/Mikropodnik

80%

Stredný podnik

70%

Veľký podnik

60%

Do akej kategórie patrí Váš podnik?

 • Mikropodniky, malé a stredné podniky („MSP“) - podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR
 • Malý podnik - podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 mil. EUR
 • Mikropodnik - podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. EUR

Aké sú oprávnené a neoprávnené výdavky?

Oprávnené sú len výdavky, ktoré vzniknú a budú uhradené prijímateľom najneskôr do 31. decembra 2023.

Oprávnené výdavky

 • Dlhodobý nehmotný majetok softvér bezprostredne súvisiaci s meraním a riadením prevádzky zariadenia do výšky max. 10 % celkových oprávnených výdavkov
 • Dlhodobý hmotný majetok - samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí - nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane dodávky a montáže zariadení a prvého zaškolenia zariadení

 

Neoprávnené výdavky

 •  výdavky, ktoré priamo nesúvisia s výstavbou zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny
 • výdavky na energetický audit
 • výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu
 • výdavky spojené so zabezpečením obstarávania tovarov, služieb a prác bezprostredne súvisiacich s projektom 
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia, ktoré nespĺňajú kritériá nákupu dlhodobého hmotného majetku z kapitálových výdavkov
 • správne poplatky
 • miestne poplatky … 

Viac informácií o ďalších výdavkoch a ich detailnejšom popise, nájdete v našom odkaze. Aktuálne informácie odporúčame sledovať na stránke: https://www.op-kzp.sk/.

Miesto realizácie projektu

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území. Medzi oprávnené územia patria nasledujúce regióny: 

 • Západné Slovensko (Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky samosprávny kraj)
 • Stredné Slovensko (Žilinský, Banskobystrický samosprávny kraj) 
 • Východné Slovensko (Košický, Prešovský samosprávny kraj) 

Pre stanovenie oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Projekt môže byť realizovaný aj na viacerých miestach, avšak vždy na oprávnenom území.

Čo všetko potrebujete k úspešnej žiadosti?

-s inštalovaným výkonom väčším ako 10 kWe a menším ako 500 kWe s jedným bodom pripojenia do distribučnej sústavy

-bez obmedzenia inštalovaného výkonu v prípade ostrovnej prevádzky zariadenia, teda bez pripojenia zariadenia do distribučnej sústavy

 • právoplatné stavebné povolenie na realizáciu projektu 
 • podmienka mať projektovú dokumentáciu
 • dokumenty plnenia požiadaviek v oblasti životného prostredia

Ďalšie podmienky pre splnenie výzvy nájdete v tomto odkaze.

Pre splnenie cieľov projektu je nevyhnutné uvedenie predmetu projektu do trvalej prevádzky v termíne najneskôr do 31.7.2024

Nezabudnite, že jedna z hlavných podmienok, aby ste sa stali úspešným žiadateľom výzvy, potrebujete mať dôkladne spracovaný energetický audit

Naši energetickí špecialisti z TWG Vám vedia takýto energetický audit urobiť. Energetické výpočty spracovávame už viac ako 15 rokov.

Vypracujeme Vám energetický audit na mieru.

Chcem energetický audit
Ing. Rastislav Tvarog

Ing. Rastislav Tvarog

Energetický špecialista a audítor

info@twg.sk

Podobné články