Akým spôsobom prebieha kontrola auditov?

Energetickí audítori majú zásadnú úlohu vo vyhodnocovaní účinnosti podnikov v oblasti energetiky. Sú povinní každoročne do konca marca zaslať súbor údajov z každého vypracovaného auditu za predchádzajúci rok do systému SEIA. Podniky musia následne zasielať súhrnný informačný list do 30 dní od jeho vystavenia a na vyžiadanie poskytovať písomné správy z auditov orgánu SIEA.

Kontrola energetických auditov je proces, zabezpečujúci overenie kvality a spoľahlivosti auditov. Proces kontroly sa delí na viacero etáp:

Revízia auditných správPodrobné skúmanie správ a dokumentácie, kde kontrola zahŕňa overenie správnosti a úplnosti získaných údajov.
Overovanie výsledkov audituTestovanie vzoriek údajov za účelom overenia ich presnosti.
Analýza energetických úsporZhodnotenie efektívnosti navrhovaných opatrení na zníženie energetickej spotreby.
Hodnotenie dodržiavania legislatívyOverenie, či auditné správy spĺňajú legislatívne normy a požiadavky.
Monitorovanie implementácie odporúčaníSledovanie realizácie navrhnutých opatrení a ich vplyv na energetickú účinnosť.

Proces kontroly je kľúčový pre zabezpečenie spoľahlivosti a efektivity energetických auditov, čo je základ pre identifikáciu príležitostí na zlepšenie energetickej efektívnosti v podnikoch. Pri správnom vykonávaní môže výrazne prispieť k dlhodobej udržateľnosti a ekonomickej výhodnosti prevádzok.