Čo robiť, ak nemám energetický certifikát východiskového stavu rodinného domu, keďže som s realizáciou obnovy rodinného domu začal skôr, ako bola vyhlásená výzva?

V takom prípade môžete ako dokument preukazujúci návrh opatrení na energetické zlepšenie hospodárnosti budov predložiť k žiadosti o prostriedky mechanizmu tzv. projektové energetické hodnotenie, ktoré Vám vypracuje autorizovaná osoba na základe Vami predložených údajov.

Pre účel žiadosti nie je dôležitý dátum vyhotovenia projektového hodnotenia, ale musí byť z neho jednoznačne zrejmé, k akému dátumu je popísaný východiskový stav. V tejto súvislosti upozorňujeme aj na podmienku časovej oprávnenosti výdavkov. Na splnenie podmienky časovej oprávnenosti musí popísaný východiskový stav zodpovedať stavu najskôr k 1.2.2020.