Nemám fotografie rodinného domu pred obnovou

Absencia fotodokumentácie preukazujúcej stav rodinného domu pred obnovou môže viesť k zamietnutiu vyplatenia príspevku v prípade, ak nie je možné dôveryhodným spôsobom preukázať stav rodinného domu pred obnovou, a tým rozsah zrealizovaných opatrení, ktoré prijímateľ zahŕňa do žiadosti o platbu.

Farebná fotodokumentácia rodinného domu pred obnovou je povinnou prílohou.  Potrebné odfotiť objekt zo všetkých svetových strán, čitateľná a v rozsahu prílohy č. 5 výzvy plánu obnovy. Nielen Slovenská agentúra životného prostredia požaduje fotodokumentáciu rodinného domu, ale aj odborne spôsobilá osoba, ktorá vyhotovuje energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie.