Pre koho je energetický audit povinný?

Povinnosť zabezpečiť energetický audit vyplýva zo zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti. Energetický audit je povinný́ od 5. 12. 2015 pre všetky veľké podniky a musia ho zabezpečiť každé 4 roky.

Veľkým podnikom sa pre účely tohto zákona rozumie podnik, ktorý́ zamestnáva viac ako 250 zamestnancov alebo ročný́ obrat podniku presahuje 50 mil. EUR.

Veľký podnik je povinný zo zákona do 30 dní od vyhotovenia zaregistrovať energetický audit v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA).

Malý a stredný podnik, ktorý modernizuje svoju prevádzku z hľadiska energetickej efektívnosti so spolufinancovaním z EU fondov, potrebuje energetickým auditom preukázať rozsah dosiahnuteľných energetických úspor a efektívnosť vynaložených prostriedkov.

Obec, ktorá chce modernizovať svoje objekty so spolufinancovaním z EU fondov, je povinná dať spracovať energetický audit, ktorý zhodnotí rozsah energetických úspor a efektívne vynaloženie finančných prostriedkov.

Ak je pre podnik energetický audit povinný, musí splnenie preukázať zaslaním záverečnej správy z auditu do monitorovacieho systému SIEA.

Ak to nesplní, hrozí pokuta od 5 000 € do 30 000 €.

Ak sa však rozhodnú zrealizovať opatrenia navrhnuté v energetickom audite, povinnosť sa zmení na výhodu a investícia sa mnohonásobne vráti.