Čo je to energetický certifikát a načo nám slúži?

Energetický certifikát budovy je osvedčenie o energetických vlastnostiach budovy. Z energetického certifikátu je možné usúdiť, či budova spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť alebo nespĺňa.

Zároveň posudzuje, aká je úroveň energetickej hospodárnosti budovy a na základe toho zatriedi budovu do energetickej triedy na stupnici A až G. Pre účely tejto výzvy musí energetický certifikát obsahovať posúdenie pôvodného, ako aj navrhovaného stavu na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, vrátane výpočtu potenciálu úspor primárnej energie v %.

Spracovateľom energetického certifikátu musí byť odborne spôsobilá osoba pre tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov, evidovaná v registri oprávnených osôb, vedenom Slovenskou komorou stavených inžinierov.

Zoznam oprávnených osôb je dostupný TU.