Energetický certifikát a bankový úver

Ak od Vás banka požaduje ako podklad k získaniu úveru, že vaša budova bude o 10% lepšia ako je referenčná hodnota budov na Slovensku, myslí nasledovné:

V zmysle vyhlášky 364/2012 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov § 4 bod (1) a (3)

(1) Na účely zatrieďovania budov do energetických tried pre každú kategóriu budov podľa §3 ods. 5 zákona a pre každé miesto spotreby energie v budove referenčné hodnoty (R) zodpovedajú referenčným hodnotám Rr a Rs. Referenčná hodnota Rs je priemerná hodnota potreby energie pre každú kategóriu budov patriacich do existujúceho fondu budov v Slovenskej republike a miesto spotreby energie v budove.

(3) Referenčné hodnoty Rr a Rs sú na hodnotenie ukazovateľa potreby energie v budove súčtom referenčných hodnôt určených pre jednotlivé účely spotreby energie, pričom referenčná hodnota Rr je hornou hranicou energetickej triedy B a referenčná hodnota Rs je hornou hranicou energetickej triedy D.