Môžem realizovať obnovu rodinného domu svojpomocne?

Áno, obnovu rodinného domu je možné zrealizovať aj svojpomocne.

Čo sa týka výšky dotácie, je stanovená ako jednotková cena za meter štvorcový zateplenia obvodovej steny. A to bez ohľadu na to, či Vám to robila firma alebo ste si to zateplili sami.

V prípade, že je obnova rodinného domu realizovaná svojpomocne, k žiadosti o príspevok sa predkladá jeden alebo kombinácia dokumentov (ako príloha Čestného prehlásenia pre projekty, resp. ich časti, ktoré boli zrealizované svojpomocne):

  1. Potvrdenie zberného dvora o odovzdaní drobného stavebného odpadu do systému podľa platného VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
  2. Potvrdenie o odovzdaní drobného stavebného odpadu do systému podľa platného VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom - doklad vystavený poverenou osobou v obci v prípade, že obec nemá zberný dvor a zber drobného stavebného odpadu sa realizuje kalendárovým zberom.
  3. Čestné vyhlásenie, že prijímateľ predišiel vzniku odpadu spolu s opisom spôsobu, akým boli stavebné prvky, resp. iný vhodný materiál použitý spolu s fotodokumentáciou preukazujúcou spôsob využitia týchto materiálov
  4. Čestné vyhlásenie prijímateľa opisujúce spôsob nakladania s drobným stavebným odpadom odlišným od bodov 1 až 3.

Príklady dokladov uvedených pod bodmi 1 až 4 sú zverejnené na www.obnovdom.sk.