Čo obsahuje energetický certifikát?

Každý energetický certifikát má uvedený opis budovy s presnou adresou, minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť a údaj o zaradení do kategórie.

Okrem toho v ňom nájdete výsledky výpočtu, zatriedenie do energetickej triedy, popísanie technických a energetických charakteristík budovy, údaj o ročnej spotrebe energie a tiež údaj o podiele energie z obnoviteľných zdrojov.
Určite nesmie chýbať označenie oprávnenej osoby, ktorá certifikáciu uskutočnila, vrátane podpisu a pečiatky. 

Dátum vydania a doba platnosti certifikátu je tiež povinný údaj. Energetický certifikát má popísané aj nedostatky z technického a energetického hľadiska. Ak je priestor ešte viac zlepšiť energetickú hospodárnosť budovy, a je to ekonomicky efektívne, uvedie sa to do navrhovaných opatrení v certifikáte. Prílohou energetického certifikátu je aj energetický štítok.